Wihlborgs Fastigheter AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 715 (514)
Driftnetto (inkl underhåll) 441 (342)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 385 (302)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 416 (310)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 143 (36)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 107 (36)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 12.276 (4.704)
Fastigheter, Sverige+utland 11.498 (4.502)
Tax.värde, totalt Sverige 5.403 (941)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 174 (76)
Nettoinvesteringar -7.372 (-978)
Kassaflöde efter investeringar -6.959 (-856)
Förändring kassa och bank 57 (12)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 7,4 (7,7)
Redovisad soliditet 21 (21)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.118
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 224
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 90
Belåningsgrad (%) 76 (78)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 22 / -
Kontor 27 / -
Butiker 9 / -
Industri 36 / -
Garage 2 / -
Övrigt 4 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Bolagets mål är att under 1998 uppnå ett fastighetsbestånd i Köpenhamn omfattande minst 100 000 m2. Sammantaget beräknas resultatet efter finansnetto överstiga 1998 års resultat.


© Constellator 1997-2003