Castellum


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 1.331(1.330)
Driftnetto 601 (551)
Bruttoresultat (efter avskrivningar mm) 482 (433)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 484 (286)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 250 (1.753)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 250 (1.747)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 8.783 (10.184)
Fastigheter, Sverige 8.586 (8.158)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige (Mkr) 6.277 (5.703)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 305 (104)
Nettoinvesteringar -489 (1.218)
Kassaflöde efter investeringar -216 (1.360)
Förändring kassa och bank -9 (62)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 5,7 (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 40 (39)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 2.106
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 86 (85)
Belåningsgrad (%) 56 (56)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA/VÄRDE)
Bostäder 19 / 24
Kontor/butiker 37 / 47
Lager/industri 41 / 28
Projekt 3 / 1
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Fastighetsbeståndet kan öka med i storleksordningen en miljard kr. VD bedömer att andelen bostäder i beståndet inte ska öka. På marknader med stigande efterfrågan ser VD möjligheter till en viss nybyggnation. Utvecklingen under 1998 kommer att bli positiv.


© Constellator 1997-2003