Fastighets AB Havsfrun


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 4,5 (4,3)
Driftnetto (inkl underhåll) 1,2 (2,8)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 0,8 (2,4)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) -0,07 (1,5)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader - (-)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 0,07 (1,8)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 75 (44)
Fastigheter, Sverige 37 (37)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 21 (21)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 0,5 (2,3)
Nettoinvesteringar -32 (0)
Kassaflöde efter investeringar -11 (2,3)
Förändring kassa och bank -0,6 (2,4)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 0,1 (4,2)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 54 (95)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 3.288
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) *) 100 (90)
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / -
Kontor/butiker - / -
Lager/industri - / -
Projekt - / -
*) Ytmässig uthyrningsgrad avser kontor
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Fastigheten är fullt uthyrd för hela 1998 varför hyresintäkterna kommer att öka jämfört med 1997, samtidigt som kostnader för renoveringar torde minska. Expansionsmöjligheter eftersöks, i första hand genom apportemission och i andra hand genom kontant köp med eller utan nyemission.


© Constellator 1997-2003