Columna Fastigheter AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 62 (42)
Driftnetto (inkl underhåll) 24 (16)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 21 (14)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 14 (2)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader -52 (14)
Årets resultat (efter bolagsskatt) -52 (14)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 1.266 (709)
Fastigheter, Sverige + utland 835 (306)
Tax.värde, totalt Sverige 230
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar -5 (17)
Nettoinvesteringar -434 (-408)
Kassaflöde efter investeringar - (-)
Förändring kassa och bank -39 (-160)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital -5,1 (3,3)
Räntabilitet på sysselsatt kapital -5,3 (3,5)
Redovisad soliditet 38 (60)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 174
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) *) 57
Ytmässig uthyrningsgrad (%) - (-)
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 43 / -
Kontor 19 / -
Butiker 9 / -
Övrigt 28 / -
(i ovanstående ingår även delägda fastigheter)
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
VD menar att mycket talar för att fastighetsmarknaden kommer att utvecklas mer positivt under 1998. Ledning och styrelse bedömer likaledes att resultatet efter finansnetto i Columna kommer att utvecklas positivt.


© Constellator 1997-2003