Realia Fastighets AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 286 (210)
Driftnetto (inkl underhåll) 156 (115)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 134 (97)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 142 (104)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 41 (4)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 41 (4)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 2.691 (1.758)
Fastigheter, Sverige+Holland 2.361 (1.685)
Tax.värde, totalt Sverige 1.457 (1.011)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 42 (14)
Nettoinvesteringar -679 (-279)
Kassaflöde efter investeringar -471 (-230)
Förändring kassa och bank 8,4 (18,8)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 18 (17)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 499
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 6
Ytmässig uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad 82 (82)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 65 / -
Kontor 15 / -
Butiker 3 / -
Industri/lager 11 / -
Övrigt 6 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Det kan bli aktuellt med nya förvärv under 1998. Nya marknader(orter) kan därvid bli aktuella.


© Constellator 1997-2003