LjungbergGruppen AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 302 (279)
Driftnetto (inkl underhåll) 127 (102)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 120 (97)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 146 (88)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 61 (14)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 61 (14)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 2.268 (1.784)
Fastigheter, Sverige 2.055 (1.660)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 1.243 (831)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 42 (29)
Nettoinvesteringar -359 (-302)
Kassaflöde efter investeringar -377 (-260)
Förändring kassa och bank 7 (-21)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 8,5 (7,6)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 19 (21)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 312
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 91
Belåningsgrad 84 (79)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / 25
Kontor - / 32
Butiker - / 14
Service/industri - / 26
Övrigt - / 3
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
En ökad efterfrågan på lokaler och fortsatt låga räntor innebär att hyres- och fastighetsmarknaden i Stockholm bedöms ha goda förutsättningar under de närmaste åren.


© Constellator 1997-2003