NCC AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 29.581 (22.149)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 2.950 (2.293)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 270 (559)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader -204 (211)
Årets resultat (efter bolagsskatt) -173 (159)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 28.344 (23.921)
Förvaltningsfastigheter, Sverige+utland 10.262 (12.313)
Tax.värde, totalt Sverige 5.133 (-)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 238 (818)
Nettoinvesteringar 4.217 (-1.976)
Kassaflöde efter investeringar 4.136 (-1.331)
Förändring kassa och bank 3.609 (2.650)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 2 (6)
Redovisad soliditet 33 (30)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 818
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 126
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 89
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 14 / 12
Kontor 53 / 60
Butiker 5 / 5
Industri/lager 15 / 7
Hotell/restaurang 3 / 2
Övrigt 10 / 14
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
På den svenska byggmarknaden finns ännu inga tecken på en snar vändning. På fastighetssidan är utvecklingen positiv på de marknader där NCC verkar. Jag räknar totalt sett med en rejäl resultatförbättring under 1998.


© Constellator 1997-2003