Fastighets AB Celtica


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 60 (56)
Driftnetto (inkl underhåll) - (-)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) - (-)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 54 (51)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 1,1 (-21,3)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 1,1 (-18,6)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 839 (841)
Fastigheter, Sverige 0 (0)
Fastigheter, utland 0 (0)
Tax.värde, totalt Sverige 0 (0)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 3,2 (-9,2)
Nettoinvesteringar 0 (0)
Kassaflöde efter investeringar 4,8 (-7,4)
Förändring kassa och bank 1,1 (-3,4)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 24 (24)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 0
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 43
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 100
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Kontor 73 / -
Restaurang/reception/arkiv/övrigt 27 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Hyresintäkterna för 1998 förväntas bli oförändrade jämfört med 1997. Samtliga ytor i Atrium är uthyrda till år 2001 eller senare. Celticas resultat för 1998 kommer att förbättras genom sänkta räntekostnader.


© Constellator 1997-2003