Fastighets AB Tornet


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 1.816 (1.323)
Driftnetto (inkl underhåll) 923 (597)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 788 (535)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 792 (555)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 225 (192)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 203 (190)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 13.876 (9.694)
Fastigheter, Sverige 9.634 (9.269)
Fastigheter, utland 3.639 (6.627)
Tax.värde, totalt Sverige 7.034 (5.232)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 347 (254)
Nettoinvesteringar -4.130 (-433)
Kassaflöde efter investeringar -3.578 (32)
Förändring kassa och bank 81 (-44)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 5,7 (5,8)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 6,3 (6,3)
Redovisad soliditet 24 (32)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 2.329
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 472
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 87 (82)
Belåningsgrad 70 (61)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 29 / -
Kontor 22 / -
Butiker 8 / -
Industri/lager 23 / -
Övrigt 17 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Efter flera år med ökade vakanser växer nu efterfrågan på lokaler. Tillväxten är stadig men sker långsamt och ojämnt på Tornets olika marknader. Hyresökningar kommer inte att slå igenom i löpande standardhyreskontrakt till följd av den låga inflationsstakten. Bolaget skall fortsätta att avyttra utländska fastigheter.


© Constellator 1997-2003