NK Cityfastigheter AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 276 (265)
Driftnetto (inkl underhåll) 146 (140)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 115 (107)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 107 (97)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 48 (36)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 38 (26)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 1.842 (1.809)
Fastigheter, Sverige 1.751 (1.734)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 1.610 (981)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 80 (59)
Nettoinvesteringar -888 (-)
Kassaflöde efter investeringar -641 (-)
Förändring kassa och bank -24 (-)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 6,2 (5,4)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 35 (33)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 196
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 98 (95)
Belåningsgrad 60 (60)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Kontor - / 17
Butiker - / 68
Restauranger - / 5
Garage - / 4
Hotell/lager/övrigt - / 7
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Effekten av sänkta vakansgrader och en positiv hyresutveckling kommer att synas under 1998. Resultatet för 1998 bör bli bättre än det för 1997.


© Constellator 1997-2003