Anders Diös AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 911 (831)
Driftnetto (inkl underhåll) 436 (416)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 374 (356)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 401 (384)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 77 (42)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 77 (42)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 5.788 (5.542)
Fastigheter, Sverige 4.107 (4.015)
Fastigheter, utland 1.221 (1.247)
Tax.värde, totalt Sverige 2.828 (2.570)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 94 (53)
Nettoinvesteringar -90 (-1.156)
Kassaflöde efter investeringar 39 (-1.056)
Förändring kassa och bank 5,8 (-13,2)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 11,5 (10,6)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 893
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 107
Ytmässig uthyrningsgrad (%) - (-)
Belåningsgrad 90 (89)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 46 / -
Kontor/butiker/övrigt 54 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Företagets resultatenheter kan komma att expandera genom förvärv. Det kan ev. vara aktuellt att avyttra en del av nuvarande tillgångar för att renodla fastighetsbeståndet samtidigt som den totala volymen ska öka. Målet för soliditeten är att den skall öka under 1998. Om det blir aktuellt att genomföra större fastighetsförvärv kan det därför bli nödvändigt med en riktad emission eller en nyemission. Resultatet för 1998 före realisationsvinster bör bli i nivå med det för 1997.


© Constellator 1997-2003