Fastighetspartner NF AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 390 (375)
Driftnetto (inkl underhåll) 253 (250)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 222 (250)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 216 (213)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader -4 (-77)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 2 (-25)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 4.085 (4.075)
Fastigheter, Sverige+Norge 3.960 (3.963)
Tax.värde, totalt Sverige 1.703 (1.487)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 14 (-65)
Nettoinvesteringar -8 (-2.638)
Kassaflöde efter investeringar -37 (-2.575)
Förändring kassa och bank 1 (20)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 15 (15)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 559
Uthyrbara area, Norge (tkvm) 38
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 89 (-)
Belåningsgrad 80 (78)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 31 / -
Kontor 9 / -
Butiker 19 / -
Lager/industri 28 / -
Hotell 5 / -
Utbildning/parkering 8 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Strategin för de närmaste åren är att sälja lågförräntande bostadsfastigheter och använda de frigjorda resurserna till att amortera lån med hög ränta och utnyttja befintliga byggrätter i bl a Kista och Västberga. Utvärdering pågår om de norska fastigheterna skall börsnoteras.


© Constellator 1997-2003