Fastighets AB Hufvudstaden


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 705 (686)
Driftnetto 302 (293)
Bruttoresultat (efter avskrivningar mm) 334 (324)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 313 (305)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 258 (191)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 183 (140)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 5.301 (6.554)
Fastigheter, Sverige 4.710 (4.781)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige (Mkr) 4.067 (3.100)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 140 (188)
Nettoinvesteringar 1.147 (-185)
Kassaflöde efter investeringar 1.461 (31)
Förändring kassa och bank 31 (-17)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 8,7 (-)
Redovisad soliditet 31 (52)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 341
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 97
Belåningsgrad (%) 70 (60)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA/VÄRDE)
Bostäder 6 / 3
Kontor 45 / 56
Butiker 15 / 21
Hotell/restauranger 11 / 9
Garage 15 / 6
Biografer/Lager 8 / 5
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Det finns en uppdämd efterfrågan på centralt belägna butiks- och restauranglokaler i Stockholm, vilket medför att vi ser en potential inom detta segment.


© Constellator 1997-2003