Pandox


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 152 (136)
Driftnetto (inkl underhåll) 121 (106)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 94 (82)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 78 (67)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 27 (-2)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 27 (-2)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 1.930 (1.327)
Fastigheter, Sverige 1.856 (1.218)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 949 (503)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 54 (22)
Nettoinvesteringar -661 (4)
Kassaflöde efter investeringar -405 (-97)
Förändring kassa och bank -29 (16)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 6,0 (5,9)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 37 (42)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 244
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Hotell 90 / 90
Övrigt 10 / 10
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Pandox resultat för 1998, före förändring i fastighetsbeståndet, bedöms ligga i nivå med proformaresultatet 1997 på 48 Mkr.


© Constellator 1997-2003