Diligentia AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 1.901 (2.194)
Driftnetto (inkl underhåll) 1.179 (1.258)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) - (-)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 1.054 (1.043)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 336 (186)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 295 (157)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 21.502 (21.455)
Fastigheter, Sverige 8.992 (10.393)
Fastigheter, utland 9.435 (9.032)
Tax.värde, totalt Sverige 6.441 (8.019)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 273 (210)
Nettoinvesteringar 1.000 (-6.075)
Kassaflöde efter investeringar 1.449 (-5.986)
Förändring kassa och bank -592 (563)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 40 (33)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.725
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 532
Ekonomisk uthyrningsgrad, Sverige (%) 91 (89)
Ekonomisk uthyrningsgrad, utland (%) 84 (84)
Belåningsgrad 64 (68)
FÖRDELN. I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE) *)
Bostäder 26 / -
Kontor 31 / -
Butiker/restauranger 10 / -
Industri/lager/övrigt 32 / -
Hotell/konferens 1 / -
.*) avser det svenska fastighetsbeståndet

.

VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Under 1998 går Diligentia in i en ny fas och kommer att bli mer offensivt, innebärande expansion på utvalda marknader. Förvärvade fastigheter behöver inte passa in i Diligentias befintliga bestånd.


© Constellator 1997-2003