Piren AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 489 (487)
Driftnetto (inkl underhåll) 318 (328)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 277 (288)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 394 (263)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 194 (57)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 190 (43)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 5.639 (4.527)
Fastigheter, Sverige 5.371 (4.217)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 2.560 (2.366)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 93 (82)
Nettoinvesteringar -1.041 (-2.415)
Kassaflöde efter investeringar -939 (-2.243)
Förändring kassa och bank -11 (70)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital *) 8,4 (6,3)
Redovisad soliditet 32 (30)
 
*) efter full konvertering
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 372
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 96
Belåningsgrad 66 (68)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 4 / 3
Kontor 21 / 22
Butiker/restauranger 40 / 60
Hotell 6 / 6
Lager/parkering/övrigt 29 / 9
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Piren kommer under 1998 att skapa ett antal nya butiker i bolagets anläggningar. Hyresavtalen kommer under året att få en mer marknadsanpassad inriktning. Prognosen för den framtida privata konsumtionen är god. Den nordiska marknaden ska sonderas för att förbereda etablering.


© Constellator 1997-2003