Näckebro AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 1.214 (648)
Driftnetto (inkl underhåll) 759 (411)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 666 (348)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 566 (297)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 72 (62)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 38 (61)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 13.014 (7.376)
Fastigheter, Sverige 9.366
Fastigheter, utland 3.072
Tax.värde, totalt Sverige 6.355 (2.719)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 142 (112)
Nettoinvesteringar -2.116 (-834)
Kassaflöde efter investeringar -1.858 (-730)
Förändring kassa och bank -100 (-187)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 27 (47)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.118
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 224
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 90
Belåningsgrad 71 (52)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / 14
Kontor - / 63
Butiker - / 10
Industri - / 10
Garage/parkering - / 3
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
I Stockholm syns en kraftig tillväxt i hyresnivåer och en minskning i vakansgraderna, vilket innebär att bolagets kassaflöde har en god tillväxt. Även på bolagets övriga prioriterade orter har fastighetsmarknaden en positiv utveckling.


© Constellator 1997-2003