SIFAB Fastighets AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 407 (341)
Driftnetto (inkl underhåll) 231 (194)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 183 (149)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 109 (149)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader -60,5 (2,6)
Årets resultat (efter bolagsskatt) -60,5 (2,6)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 3.522 (3.629)
Fastigheter, Sverige+utland 3.359
Tax.värde, totalt Sverige 1.398
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 44 (35)
Nettoinvesteringar -66 (-814)
Kassaflöde efter investeringar -12 (-758)
Förändring kassa och bank -72 (-82)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 3,3 (5,0)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 13,6 (19,6)
Redovisad soliditet 18 (20)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 437
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 185
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 93 (96)
Belåningsgrad 78 (76)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 37 / 39
Kontor 16 / 24
Butiker 11 / 18
Lager 20 / 8
Garage 11 / 4
Hotell/övrigt 5 / 7
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
-


© Constellator 1997-2003