Fastighets AB Storheden


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 463 (372)
Driftnetto (inkl underhåll) 294 (243)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 258 (217)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 269 (201)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 111 (62)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 99 (60)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 8.263 (4.214)
Fastigheter, Sverige 7.813 (3.711)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 4.264 (2.136)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 122 (88)
Nettoinvesteringar -4.165 (-1.126)
Kassaflöde efter investeringar -4.080 (-800)
Förändring kassa och bank -179 (-319)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 5,2 (7,2)
Redovisad soliditet 19 (25)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.268
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 94
Belåningsgrad (%) - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / 54
Kontor - / 26
Butiker - / 10
Industri/lager - / 7
Garage/parkering - / 3
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
En svensk fastighetsmarknad i balans och det gynnsamma ränteläget torde innebära en fortsatt hög affärsaktivitet på marknaden. Det finns goda utsikter till en positiv resultat- och lönsamhetsutveckling under de kommande åren.


© Constellator 1997-2003