Fastighets AB Norrporten


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 264 (183)
Driftnetto (inkl underhåll) 168 (120)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 141 (101)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 138 (91)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 80 (51)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 63 (51)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 2.517 (1.492)
Fastigheter, Sverige 2.386 (1.445)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 1.302 (1.107)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 94 (70)
Nettoinvesteringar 988 (537)
Kassaflöde efter investeringar - (-)
Förändring kassa och bank 13,1 (4,6)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 7,6 (7,9)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 38 (49)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 466
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 91
Belåningsgrad 60 (48)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / 27
Kontor - / 40
Butiker - / 20
Industri - / 11
Övrigt - / 2
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
För 1998 väntas fortsatt hög aktivitet på fastighetsmarknaden. Norrporten har goda möjligheter att även fortsättningsvis delta aktivt i såväl strukturaffärer som förvärv av enstaka objekt. 1998 års resultat bedöms överstiga resultatet för 1997.


© Constellator 1997-2003