Platzer Bygg AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 255 (242)
Driftnetto 178 (180)
Bruttoresultat (efter avskrivningar mm) 163 (180)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 125 (204)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader -9 (15)
Årets resultat (efter bolagsskatt) -9 (15)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 3.056 (2.890)
Fastigheter, Sverige 2.831 (2.394)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige (Mkr) 1.541 (-)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 10 (-20)
Nettoinvesteringar -277 (-18)
Kassaflöde efter investeringar -298 (25)
Förändring kassa och bank -39 (-12)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital neg (8)
Redovisad soliditet 25 (21)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 473
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 91
Belåningsgrad (%) - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA/VÄRDE)
Bostäder 11 / -
Kontor 43 / -
Butiker 4 / -
Lager/industri 42 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Bolaget är redo för expansion både genom enstaka förvärv och genom ett deltagande i branschens fortsatta omdaning. Platzer kommer under 1998 forsätta renodlingen och effektiviseringen av såväl fastighetsbestånd som förvaltning.


© Constellator 1997-2003