HEBA Fastighets AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 132 (125)
Driftnetto (inkl underhåll) 66 (60)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 62 (57)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 56 (52)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 43 (38)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 33 (29)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 474 (349)
Fastigheter, Sverige 461 (328)
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige 558 (431)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 36 (32)
Nettoinvesteringar -132 (-59)
Kassaflöde efter investeringar -50 (-40)
Förändring kassa och bank 1,5 (-22)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 16,5 (16,8)
Redovisad soliditet 30 (35)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 210
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) *) 100
Belåningsgrad 57 (60)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 89 / -
Lokaler 11 / -
*) avser bostäder

.

VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Sammantaget kan resultatet för 1998 bedömas bli något förbättrat.


© Constellator 1997-2003