Evidentia


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 1.125 (2.102)
Driftnetto, fastigheter (inkl underhåll) 48 (92)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 196 (343)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 36 (-130)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader -19 (-174)
Årets resultat (efter bolagsskatt) -19 (-172)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 2.004 (2.536)
Fastigheter, Sverige+utland 1.198 (1.308)
Tax.värde, totalt Sverige 376 (405)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 13 (3)
Nettoinvesteringar 112 (238)
Kassaflöde efter investeringar 357 (50)
Förändring kassa och bank -357 (-50)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 2,3 (-2,7)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 22 (18)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 155
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 37
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 96
Belåningsgrad - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Kontor 33 / -
Butiker/handel 21 / -
Industri 24 / -
Garage 17 / -
Hotell/övrigt 5 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Baserat på hyressituationen i januari 1998, en fortsatt positiv utveckling av driftnettona, en ökad konsumtion i detaljhandeln och av kapitalvaror, samt ett fortsatt lågt ränteläge ger goda förhoppningar om att Evidentia i sin löpande verksamhet skall kunna uppvisa vinst för 1998.


© Constellator 1997-2003