PriFast AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning 398 (484)
Driftnetto (inkl underhåll) 258 (343)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 214 (290)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 231 (298)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 87 (90)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 83 (115)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 3.753 (3.829)
Fastigheter, Sverige+utland 1.875 (3.491)
Tax.värde, totalt Sverige 864 (1.076)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 98 (114)
Nettoinvesteringar 801 (570)
Kassaflöde efter investeringar 137 (654)
Förändring kassa och bank 29 (-92)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital 7,2 (7,6)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 32 (30)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 270
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 39
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 92 (95)
Belåningsgrad 62 (65)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 0 / -
Kontor 38 / -
Butiker 10 / -
Industri/distribution 37 / -
Övrigt 15 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
PriFast har som avsikt att växa inom utvalda områden. Arbetet med strukturavyttringar kommer att fortsätta under året. En annan mycket viktig uppgift under 1998 är att marknadsintroducera hotellfastighetsbolaget Capona.


© Constellator 1997-2003