L E Lundbergföretagen AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Intäkter/Nettoomsättning (fastigheter + investment) 1.241 (1.123)
Driftnetto, fastigheter (inkl underhåll) 460 (520)
Rörelseresultat, fastigheter (efter avskrvningar) 425 (488)
Rörelseresultat (fastigheter + investment) 2.536 (1.269)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 2.480 (1.134)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 2.023 (881)
BALANSRÄKNING (MKR) 971231 (961231)
Balansomslutning 11.553 (10.945)
Förvaltningsfastigheter, Sverige+utland 3.183 (3.278)
- -
Tax.värde, totalt Sverige 4.220 (3.917)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 971231 (961231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 1.239 (692)
Nettoinvesteringar 951 (354)
Kassaflöde efter investeringar 1.914 (602)
Förändring kassa och bank 27 (-29)
NYCKELTAL (%) 971231 (961231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 82 (69)
 
 
FASTIGHETSDATA 971231 (961231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.271
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 4,4
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 95
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 56 / 52
Kontor 16 / 22
Butiker 12 / 17
Övrigt 16 / 9
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1998
Den svenska byggmarknaden har sannolikt passerat botten och det finns nu anledning att räkna med en viss tillväxt under de närmaste åren. Fortsatt omfattande ombyggnader i det befintliga fastighetsbeståndet kommer att ske. Övriga investeringar koncentreras till städer som bedöms få en god tillväxt i framtiden.


© Constellator 1997-2003