Wihlborgs Fastigheter AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 2.194 (2.210)
Driftnetto (inkl underhåll) 1.337 (1.337)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 1.151 (1.148)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 1.192 (1.111)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 504 (354)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 361 (194)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 21.359 (20.674)
Fastigheter, Sverige+utland 20.391 
Tax.värde, totalt Sverige 10.255
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 576 (402)
Nettoinvesteringar -928 (-8.194)
Kassaflöde efter investeringar -529 (-7.641)
Förändring kassa och bank 14 (86)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 6,5 (6,0)
Redovisad soliditet 22,8 (22,3)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 2.953
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) -
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) 94
Belåningsgrad (%) 73,7 (74,2)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder 36 / 37
Kontor/butiker 30 / 39
Industri/lager 32 / 22
Hotell 2 / 2
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003