Capona AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 234 (205)
Driftnetto 225 (198)
Bruttoresultat (efter avskrivningar mm) 162 (134)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 160 (126)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 104 (25)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 89 (24)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 2.057 (1.932)
Fastigheter, Sverige 1.946 (1.855)
Fastigheter, utland -
Tax.värde, totalt Sverige (Mkr) 818 (725)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 121 (62)
Nettoinvesteringar -128 (-22)
Kassaflöde efter investeringar 123 (128)
Förändring kassa och bank 33 (-3)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital 7,9 (6,9)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 40 (40)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 287 (-)
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) - (-)
Ytmässig uthyrningsgrad (%) - (-)
Belåningsgrad (%) - (-)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA/VÄRDE)
Bostäder 0 / 0
Hotell 100 / 100
Kontor/butiker/lager/industri 0 / 0
Projekt 0- / 0
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003