Hufvudstaden AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 945 (1.035)
Driftnetto 589 (581)
Bruttoresultat (efter avskrivningar mm) 527 (586)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 747 (456)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 577 (234)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 524 (218)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 7.576 (8.461)
Fastigheter, Sverige 7.116 
Fastigheter, utland 0
Tax.värde, totalt Sverige (Mkr) 5.736 (6.178)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 388 (280)
Nettoinvesteringar 952 (-861)
Kassaflöde efter investeringar 1.377 (-825)
Förändring kassa och bank -1 (32)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital 10,5 (7,4)
Redovisad soliditet 43,7 (34,5)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 429
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 0
Ytmässig uthyrningsgrad (%) 96
Belåningsgrad (%) 51 (62)
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA/VÄRDE)
Bostäder 0,03 / -
Kontor 51 / -
Butiker 19 / -
Hotell/restauranger 4 / -
Garage 15 / -
Lager 7 / -
Biografer/lager/övrigt 4 / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003