[an error occurred while processing this directive]

 

Svenskt Fastighetsindex redovisar avkastning för 1998

(990527) Totalavkastningen på den svenska fastighetsmarknaden blev 1998 14,3%. Därav utgjorde direktavkastningen 6,8% och värdeförändringen 7,5%. Det innebär en ökning från föregående års totalavkastning med 3,5 procentenheter.

Enligt företaget Svenskt Fastighetsindex hävdar sig avkastningen på den svenska fastighetsmarknaden väl gentemot andra länder i Europa där motsvarande fastighetsindex publiceras.

 

Vakanserna i kommunägda bostadsföretag minskar

(990206) Statistik redovisad i december-numret av SABO-företagens tidning BoFast visar att vakanserna i medlemsföretagens bestånd minskar, om än långsamt. Minskningen gäller dock endast de större orterna. I de minsta bestånden ( < 2.000 lgh ) sker tvärtom en ökning. Den genomsnittliga vakansgraden per 1 september 1998 var 4,9%.

Den lägsta vakansgraden de senaste 10 åren uppnåddes 1990 då det bland SABO-företagen endast fanns några tusen tomma lägenheter. Under 1997 nåddes en topp då över 40.000 lägenheter stod tomma. Under 1998 har antalet tomma lägenheter minskat något.


Lediga lägenheter i olika ortsgrupper
Ortsgrupp %
Stor-Stockholm 0,6
Stor-Göteborg 2,5
Stor-Malmö 1,3
Kommuner > 75.000 inv 3,9
Kommuner 50.000 - 75.000 inv 6,6
Kommuner < 25.000 inv 11,9

 

Konkurserna bland bostadsrättsföreningar ökade 1998

(990113) Med hjälp av uppgifter från AB Bostadsgaranti redovisar nu Konsumentverket antalet årliga konkurser bland bostadsrättsföreningar för perioden 960528 t o m 981230.


Bostadsrättsföreningar i konkurs/likvidation
År Antal konkurser
< 1990 Totalt 8*** stycken
1990 Totalt 1***
1991 Totalt 6***
1992 Totalt 17***
1993 Totalt 46***
1994 Totalt 91***
1995 Totalt 34***
1996 Totalt 72****
1997 Totalt 122*****
1998, per 98-12-30 129***** (Sannolikt blir slutsiffran -98 ung. denna.)


Redov. fall tom 98-12-30: 526 bostadsrättsföreningar i konkurs/likvidation

Från att ha varit ett i stort sett okänt begrepp på bostadsrättsmarknaden är konkurser nu ett reellt problem för tusentals familjer. Antalet konkursföreningar ökade raskt från 1990 (bortsett från en skenbar avmattning -95). År 1998 blev siffran högre än någonsin tidigare. Och då är att märka att utöver de totalt 526 föreningar som enligt ovan har gått i konkurs finns ytterligare ett mycket stort antal som har ett så trängt ekonomiskt läge att de nu måste lyckas i sina pågående förhandlingar med kreditgivare om de ska undgå obestånd och påföljande konkurs.

Enligt kreditinstitutet Venantius kommer problemen för landets bostadsrättsföreningar, framför allt de i landsorten, att successivt plana ut men upphör inte förrän en bit in på 2000-talet.

Bostadskreditnämnden bedömer att dess förluster t o m slutet av år 2001 för bostadsrättsföreningar blir cirka 6,6 miljarder.

 

Statistik och konjunktur 1997

 Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor. Det finns också en sida med viss information om planerade bostadsprojekt.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp