[an error occurred while processing this directive]

 

Arkitektsignaler ger hopp om ökade bostadsinvesteringar

(971216) Arkitektföretagen visar en viss förbättring av beläggningen. Några av de större arkitektföretagen anger att uppdragen med utredningar och planering av bostadsprojekt visat en klar ökning under senhösten. Bostadsbyggandet kan därför komma att öka under slutet av nästa år, men någon annan än marginell betydelse för investeringsvolymerna får detta troligen inte förrän 1999. Denna slutsats kan man dra av den marknadsundersökning - "Investeringssignalen" - som branschorganisationen Arkitekt- och Ingenjörsföretagen presenterade på tisdagen.

Branschens företag arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta byggverksamheten eller industriinvesteringen följer i snitt 1 - 1½ år efter projekteringen. Marknadsundersökningen genomfördes i november och december, och bygger på en enkät till drygt 40 medlemsföretag med sammanlagt ca 7.000 anställda.

 

Ökning i bostadsbyggandet enligt Boverkets prognos

(971208) Byggandet bedöms under 1997 ha nått en botten med förväntade 10 000 påbörjade bostäder. 1996 påbörjades 13 000 bostäder. Boverket gör bedömningen att byggandet kommer att öka de närmaste två åren enligt följande prognos:

Antal påbörjade bostäder: 14 000 (1998), 18 000 (1999)

Ombyggnad visar svag ökning Volymen för ombyggnad var 1995 för flerbostadshus cirka 50 000 ombyggda lägenheter. Men 1997 beräknas den bli 18 000 ombyggda lägenheter. Minskningen beror framför allt åtskilliga ombyggnadsprojekt lades tidigare pga de extra statliga stöd som fanns tom 1996. Prognosen tyder på att ombyggnationen troligen ökar med 25 procent under 1998 respektive 1999.

 

BNP upp 1,8% 1997 och 2,7% 1998
- men sysselsättningen ökar först 1998

(971126) BNP växer med 1,7% under 1997 och med 2,7% under 1998. Sysselsättningen faller dock med 40 000 personer innevarande år för att öka med 20 000 nästa år. Prognosen, som presenterades idag av Byggentreprenörerna och Olle Lindgren Makroekonomisk Rådgivning AB, baseras på över 100 produktons- och inköpschefers bedömningar av utvecklingen i sin bransch.

 

Tre gånger fler nya bostäder i Finland än i Sverige

Det svenska bostadsbyggandet framstår som mycket lågt i ett nordiskt perspektiv. 30 000 lägenheter per år bedöms påbörjas i Finland under 1997 och 1998 jämfört med 9 000 respektive 14 000 i Sverige- trots att den finska befolkningen är drygt 40% mindre än den svenska. I förhållande till folkmängden är antalet påbörjade lägenheter per miljon invånare under 1997 påtagligt högre i Danmark (3 052), Norge (4 781) och Finland (5 854) jämfört med Sverige (1 011). Detta framgår av en rapport om den nordiska byggkonjunkturen som Byggentreprenörerna presenterade idag.

 

Ingen ljusning för bostadsbyggandet

Under de tre första kvartalen 1997 påbörjades, enligt preliminära beräkningar från SCB, nybyggnad av hus med sammanlagt 6 300 lägenheter, vilket innebär en minskning med 34% i förhållande till 1996 då 9 547 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är under perioden:
1997: 2 600 lägenheter i småhus och 3 700 lägenheter i flerbostadshus
1996: 2 684 lägenheter i småhus och 6 863 lägenheter i flerbostadshus

SCB bedömer att ovanstående siffror är något underskattade.

 

Pressmeddelande från Byggentreprenörerna 1997-10-09

Bottenår för byggandet - uppgång nästa år

Bostadsbyggandets kollaps under 1997 ger ett nytt bottenrekord i byggandet trots att den övriga och volymmässigt större byggmarknaden fortsätter sin uppåtgående trend. Detta framgår av den konjunkturrapport som Byggentreprenörerna presenterade på torsdagen.

Ett ras i bostadsbyggandet med nära 30% under 1997 gör att bygginvesteringarna i Sverige faller med 7% till 104 miljarder kr eller 6% av BNP - en extremt låg siffra i internationell jämförelse. Den minskade byggvolymen innebär också att 11 000 arbetstillfällen går förlorade.

Under 1998 bedöms samtliga delmarknader få en stabil eller positiv utveckling vilket ger en uppgång med 4% i de totala bygginvesteringarna. Sysselsättningen bedöms öka med 2.000 personer.

 

Pressmeddelande från SCB 1997-08-12

Påbörjade bostadslägenheter i småhus och flerbostadshus 1:a halvåret 1997:

Bostadsbyggandet minskar mycket kraftigt 1997

Under 1:a halvåret 1997 påbörjades, enligt preliminära beräkningar från SCB, nybyggnad av hus med sammanlagt 3 800*) lägenheter, vilket innebär en minskning med 42% i förhållande till 1:a halvåret 1996 då 6 570 lägenheter påbörjades.

 

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är under perioden:

1997*) 1 800 lägenheter i småhus och 2 000 lägenheter i flerbostadshus.
(preliminära siffror, kan vara något underskattade)

1996 1 875 lägenheter i småhus och 4 695 lägenheter i flerbostadshus.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor. Det finns också en sida med viss information om planerade bostadsprojekt.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp