Statistik och konjunktur (senaste)
Statistik och konjunktur 1997

[an error occurred while processing this directive]

 

Förbättrad beläggning i konsultföretagen. Positiv inledning av 1999

(981202) Arkitektföretagen och de tekniska konsultföretagen fortsätter, enligt Investeringssignal från Arkitekt och Ingenjörsföretagen, att stärka sin situation. Förbättringen tar sig främst uttryck i en förbättrad arbetsbeläggning i företagen., men också som en försiktig förbättring av prisbilden. Förbättringen började bli märkbar under våren.

Företagens prognos för orderiningången under först halvåret 1999 är dock inte lika entydigt positiv som tidigare. Ekonomernas nedskrivning av den svenska tillväxttakten för 1999 kan ha börjat ge vissa avtryck.

Näringslivets byggande av kontor och kommersiella lokaler samt offentliga sektorns byggande för de politiskt prioriterade områdena vård/omsorg och undervisning är fortsatt det område, som betyder mest för arkitekt- och teknikkonsultföretagen. En tredjedel av uppdragsvolymen faller inom detta område. Glädjande nog har också orderingången från industrikunderna varit fortsatt starkt. Industrins investeringar är mycket projekteringsintensiva och har stor betydelse för såväl arkitektföretagen, som teknikkonsultföretagen.

Flerbostadsbyggandet ligger fortfarande still, men arkitektföretagen är relativ optimistiska på lite sikt. Företagens uppdragsvolym för miiljörelaterade utredningar och projekt är fortsatt god. Det finns nu också signaler på att den ökning av energirelaterade uppdrag som marknaden väntat på verkligen är på väg.

Arkitekt-och Ingenjörsföretagen håller fast vid bedömningen att bygginvesteringarna under 1999 kommer att öka med 3-5%.

 

Bättre för konsulterna, men ingen risk för överhettning på byggmarknaden

(980925) Den tydliga förbättring av framför allt de tekniska konsultföretagens orderingång som noterades under våren har nu bekräftats i den senaste konjunkturrapporten "Investeringssignalen" från Arkitekt- och Ingenjörsföretagen.

Beläggnings- och ordersituationen är samtidigt sådan att det står klart att det inte föreligger någon risk för en generell överhettning av byggmarknaden under innevarande eller nästa år. Bostadsministerns agerande för att höja kompetensen i byggbranschen och att locka ungdomar till den bedöms långsiktigt vara bra, men i rapporten hävdas att det saknar relevans att som motiv för dessa åtgärder anföra risk för generell överhettning.

Fortsatt är det inom det offentliga husbyggandet - förvaltning och de politiskt prioriterade områdena vård/omsorg och undervisning - samt näringslivets byggande av kommersiella lokaler som vi kan se en investeringsökning. Däremot är det trögt i portgången för bostadsbyggandet även om framför allt arkitektföretagen genom sin tidiga kontakt med exploatörer är relativt optimistiska på sikt.

 

Bostadsbyggandet ökar något

Under 1:a halvåret 1998 påbörjades, enligt preliminära beräkningar från SCB, nybyggnad av hus med sammanlagt 4 800*) lägenheter, vilket innebär en ökning med 12% i förhållande till 1:a halvåret 1997 då 4 284 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är under perioden:

1998 *) 2 600 lägenheter i småhus och 2 200 lägenheter i flerbostadshus
1997 1 709 lägenheter i småhus och 2 575 lägenheter i flerbostadshus


*) De preliminära uppgifterna i regel är något underskattade. Det senaste årets siffror är därför uppräknade med 33%, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen de senaste åren.

 

Byggpriser 16% lägre - ändå 35% dyrare att bo

(980609) Sedan 1990 har byggnadsprisindex realt sjunkit med 16%. Ändå har hyrorna stigit realt med 35%. Detta kan utläsas av en pris- och kostnadsrapport som Byggentreprenörerna publicerat.

Enligt VD Bert Lilja har det fattats en rad politiska beslut som drivit upp hyrorna, bl a momshöjningar, energi- och miljöskatter, avvecklingen av räntebidragen, samt kommunala avgifter.

Som en effekt av detta har boendekostnaderna ökat från ca 20% av hushållens disponibla inkomster till drygt 30%. Enligt Bert Lilja kan sänkta skatter och avgifter leda till en ökad efterfrågan på bostäder. Ett naturligt steg vore att börja med fastighetsskatten.

 

Ökad uppdragsvolym signalerar ökat byggande 1999

(980528) En försiktig, men tydlig förbättring av de tekniska konsultföretagens orderingång signalerar ökade bygginvesteringar. Detta visar den senaste uppdragssammanställningen från Arkitekt- och Ingenjörsföretagen. Arkitektföretagen, som i föregående rapport visade en tydlig uppgång signalerar denna gång dock ingen ytterligare uppgöng.

Under 1999 kan i första hand förväntas en ökad aktivitet inom offentligt husbyggande - förvaltning, vård och undervisning - och näringslivets byggande av kontor och kommersiella lokaler. Ökade investeringar i energianläggningar och telekomanläggningar är också att vänta under 1999. Industrins bygginvesteringar stabiliseras på innevarande års nivå. Bostadsinvesteringar ökar markant procentuellt räknat, men ligger fortfarande på en mycket låg nivå.

 

Byggandet ökar - ändå lägst i Europa

(980525) Bygginvesteringarna ökar i år med 6% , nästa år med ytterligare 5%. 13.000 resp 15.000 nya bostäder påbörjas. Det innebär att nyproduktion av bostäder ökar i volym med 11 resp 15%, detta enligt den nya konjunkturrapport som Byggentreprenörerna offentligjorde på måndagen.

De procentuella ökningarna ser stora ut eftersom de sker från en mycket låg nivå. Sverige förblir ändå det land i Europa som bygger minst och har lägst sysselsättning i byggbranschen. Ny statstik visar också att Sverige har ett av de äldsta bestånden i Europa.

Industrins byggande är relativt stabilt under prognosperioden medan övrigt husbyggande ökar, dels som rekyl på ett kraftigt fall under 1997, dels pga konjunkturuppgången inom näringslivet.

 

Statistik och konjunktur (senaste)
Statistik och konjunktur 1997Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor. Det finns också en sida med viss information om planerade bostadsprojekt.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp