[an error occurred while processing this directive]

 

Föreningssparbanken säljer fastigheter för 4,3 mdr kr

(981211) FöreningsSparbanken har träffat en principöverenskommelse med AMF Pension om försäljning av Gallerian, där banken har sitt centralkontor vid Brunkebergstorg i Stockholm (tomträtterna Trollhättan 29-33) samt den fastighet på Stora Essingen i Stockholm, där bankens IT-verksamhet bedrivs (Ångtvätten 22). AMF Pension ägs av SAF och LO och förvaltar sedan 1973 den avtalade tilläggspensionen för landets en miljon privatanställda arbetare.

Principöverenskommelsen innebär att FöreningsSparbanken kommer att avyttra fastigheterna till AMF Pension under första kvartalet 1999 för en total köpeskilling om 4 260 miljoner kronor vilket kommer att resultera i en realisationsvinst för FöreningsSparbanken om cirka 1 500 miljoner kronor. Förvärvet och de slutliga villkoren förutsätter bland annat sedvanlig teknisk och ekonomisk genomgång av fastigheterna från AMF Pensions sida.

Gallerian är ett modernt kontors- och butikskomplex i centrala Stockholm och fastigheten på Stora Essingen inrymmer FöreningsSparbankens IT-verksamhet. Gallerian och IT-fastigheten omfattar totalt 145 000 kvm uthyrningsbar area, huvudsakligen kontors- och butikslokaler. Fastigheterna är fullt uthyrda och de årliga hyresintäkterna inklusive fastighetsskatt uppgår till drygt 340 miljoner kronor varav FöreningsSparbanken svarar för cirka 70 procent.

FöreningsSparbanken avser också att bland annat avveckla sina fastighetsinnehav i London och Luxemburg vilket kan medföra en realisationsförlust på i storleksordningen 150 miljoner kronor under 1999.

Under våren 1998 avyttrade FöreningsSparbanken 234 rörelsefastigheter för cirka 2,9 miljarder kronor. Genom försäljningen av Gallerian och IT-fastigheten ökar flexibiliteten för banken samtidigt som kapital frigörs och verksamheten renodlas ytterligare.

Efter försäljningarna återstår endast tre fastigheter i FöreningsSparbanken, vilka alla har bankhistoriskt intresse, samt bankens utbildningscentrum.

 

Skandia Liv utökar sitt bostadsbestånd

(980626) Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) ökar sitt bestånd av bostadslägenheter med 40% genom förvärv av 26 bostadsfastigheter från AB Stadsfastigheter.

Affären omfattar ca 150.000 kvm bostadsyta fördelad på närmare 1.900 lägenheter. I köpet ingår även en kontors/butiksfastighetet från Förvaltningsaktiebolaget Riddarholmen. Säljarna är dotterbolag till Byggentreprenörerna. Köpesumman uppgår till 609 Mkr.

Bostadsfastigheterna är i huvudsak byggda i slutet av 1960-talet och belägna i Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Stockholm, Uppsala och Västerås samt, vad avser kontors/butiksfastigheten, i Stockholms city.

 

Kungsleden köper Borlänge Centrum

(980622) Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om förvärv av AB Borlänge Centrum. Säljare är Borlänge kommun, Systembolaget och Nordbanken. Köpeskillingen uppgår till 53 Mkr.

I förvärvet ingår två byggnader i centrala Borlänge med en uthyrningsbar yta på drygt 10.000 kvm. Byggnaderna omfattar kontor, bibliotek, affärer, restaurang och lager. De är belägna i anslutning til Kungsledens tidigare ägda fastighet Verdandi. Fastigheterna uppfördes 1970 resp 1983 av AB Borlänge Centrum.

I samband med förvärvet har Borlänge kommun och Systembolaget tecknat sjuåriga hyresavtal. Dessa intäkter motsvarar 47 % av de totala hyresintäkterna. Hyresvärdet uppgår till drygt 9 Mkr.

 

Telia på väg att sälja Telaris

(980622) Enl Svenska CNN som citerar Göteborgsposten sitter Telia i slutförhandlingar om att sälja sitt fastighetsbolag Telaris. Enligt GP väntas affären som rör sig om drygt 400 fastigheter bokförda till nästa 5 miiljarder kronor vara avslutad i augusti.

 

FöreningsSparbanken säljer till Kungsleden

(980527) Fastighetsbolaget Kungsleden blir ny ägare till 232 rörelsefastigheter fördelade på 200 orter i Sverige. Den sammanlagda köpeskillingen uppgår till 2.260 Mkr och FöreningsSparbanken gör en realisationsvinst på ca 600 Mkr. Tillsammans med tidigare försäljning av två fastigheter i Göteborg och Malmö gör banken en realisationsvinst om ca 1 miljard kronor.

Försäljningen omfattar ca 410.000 kvm uthyrningsbar area, huvudsakligen bank- och kontorslokaler, av vilka FöreningsSparbanken i nuläget disponerar 46%. Fullt uthyrt uppgår hyresvärdet till ca 330 Mkr.

FöreningsSparbanken har efter denna försäljning endast kvar ett fåtal fastigheter, bl a centralkontoret.

 

Stockholm stad säljer HIBY till Trygg-Hansa

(980517) Dagens Nyheter uppger att Trygg-Hansa köper Stockholms stads fastighetsbolag HIBY för en icke officiell summa. Enligt DN har dock SVD bedömt priset till 2,5-3 miljarder kr. I överlåtelsen ingår inte Electrum i Kista.

 

(980201) HSB säljer enligt Dagens Nyheter hel- och delägda kommersiella fastigheter till den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley. Enligt HSBs VD skall affären vara avslutad i mars. Överenskommelsen sägs vara värd 2-3 miljarder kr.

 

(980121) Föreningssparbanken skall enligt Dagens Industri sälja ca 250 fastigheter där banken idag bedriver verksamhet. Det bokförda värdet på fastigheterna uppgår till 1,8 Mdr.

 

(980110) CNN redovisar uppgiften att ett norskägt bolag, Nor-Sve Fastigheter, köper 300 lägenheter och ett sjukhem av det kommunala fastighetsbolaget Mitthem i Sundsvall för 40 Mkr. Området har varit ett problemområde för Mitthem. Av de 300 lägenheterna står 1/4 tomma, vilket också skall ha påverkat priset. Nor-Sve Fastigheter skall enligt artikeln satsa på svenska regioncentra.

 

(980108) Enligt Dagens Industri säljer Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) tre kontorsfastigheter och bostadsfastighet i Stockholm och Solna till AMF, som betalar totalt 460 Mkr.

 
Se vidare sidorna med aktuella KPI-värden respektive subventionsräntor.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp