[an error occurred while processing this directive]

Senaste 

Kvartal 1 -02 

 

Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr

(020502) Wihlborgs delårsrapport för första kvartalet 2002 visar på ett resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134)

Under perioden har 7 fastigheter avyttrats med en vinst om 45 Mkr.

Wihlborgs resultat efter finansiella poster ökade med 5% till 141 Mkr. Vinst per aktie efter full skatt steg till 0,32 kr (0,30). I resultatet ingår vinster från fastighetsförsäljningar med 45 Mkr. Kassaflödet per aktie ökade till 0,56 kr (0,53).

- Vi har åstadkommit ett gott resultat, trots att det första kvartalet ofta är det svagaste under året med höga säsongsrelaterade kostnader i förvaltningen och färre nyuthyrningar efter den höga aktiviteten vid årsskiftet, kommenterar VD Erik Paulsson.

- Våra huvudmarknader uppvisar god balans och den samlade vakansgraden är oförändrad sedan förra kvartalet, fortsätter Erik Paulsson.

- Det från Posten förvärvade fastighetsbeståndet utvecklas väl och integrationen i det övriga beståndet fortskrider enligt plan. Vi har hittills avyttrat 5 postfastigheter på oprioriterade orter och jag ser i dagsläget inga marknadsmässiga hinder för en fortsatt försäljning med målet att beståndet på oprioriterade orter ska vara avyttrat i slutet av 2003.

 

Nytt rekordkvartal för Mandamus - 10% ökad omsättning

(020425) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002:

  • Förvaltningsresultatet för kvartal 1 uppgick till 27 Mkr (18), vilket är den högsta resultatnivån någonsin för årets första kvartal
  • Resultatet före skatt uppgick till 29 Mkr (38), varav 2 Mkr (19) utgör vinster från fastighetsförsäljningar
  • Under perioden har förvärv skett av två bostadsfastigheter i vardera Malmö och Värnamo för totalt 106 Mkr
  • Årsresultatet före skatt bedöms uppgå till lägst 160 Mkr

 

VERKSAMHETEN JANUARI-MARS 2002

Hyres- och resultatutveckling Hyresintäkterna uppgick till Mkr 224 (204) vilket innebär en intäktsökning med ca 10 procent jämfört med förgående år. De ökade hyresintäkterna är främst en effekt av tillkommande hyresintäkter från förvärvade fastigheter under den senaste 12 månadersperioden. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för perioden uppgick till 98,0 procent, vilket är en förbättring med 0,1 procentenheter sedan årsskiftet och med 0,5 procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick per den 31 mars till 99,3 procent.

Efter avdrag för fastighetskostnader återstod ett driftnetto om 99 Mkr (90). Driftnettot i relation till hyresintäkterna, dvs. överskottsgraden, har förbättrats något och uppgick till 44,2 procent (44,1). Avskrivningar på fastigheterna uppgick till 13 Mkr (13) och centrala administrationskostnader till 4 Mkr (4). Intäkter från intressebolag - d.v.s. delägandet i Haningekonsortiet - ingår i periodens resultat med 5 Mkr, varav 1 Mkr avser förvaltningsersättning.

Räntekostnaderna uppgick till 60 Mkr (55) och har ökat med 5 Mkr främst beroende på ökad upplåning i syfte att finansiera Mandamus fastighetsförvärv och deltagande i fastighetskonsortium.

Förvaltningsresultat Periodens förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före jämförelsestörande poster som avyttringsresultat, räntebidrag och resultat av engångskaraktär, uppgick till 27 Mkr (18). Uppnått förvaltningsresultat ger en bruttomarginal på 12,1 procent (8,8), vilken är den högsta nivån någonsin för årets första kvartal.

Förvaltningsresultatet för den senaste 12-månadersperioden (rullande 12 månader) uppgick till 157 Mkr, vilket är en förbättring med 23 Mkr i jämförelse med motsvarande period ett år tidigare. Resultat från intressebolag har påverkat förvaltningsresultatet positivt med cirka 5 Mkr. Resultatet från intressebolag består av tre typer av intäkter, en förvaltningsersättning om 1 Mkr, ränta på aktieägarlån med 2,5 Mkr samt resultatandel i intressebolag om 1,5 Mkr.

Avyttringsresultatet från genomförda fastighetsförsäljningar uppgick under perioden till 2 Mkr (19). Försäljningspriset för fastigheterna har legat i linje med fastigheternas marknadsvärdering per 2001-12-31.

Resultatet före skatt, vilket inkluderar jämförelsestörande poster som avyttringsvinster, räntebidrag och resultat av engångskaraktär, uppgick till 29 Mkr (38).

Resultatet efter schablonskatt uppgick till 21 Mkr (27), vilket motsvarar en vinst per aktie om 1,04 kr (1,35).

 

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2002

 

Click Here!

Upp