Övriga fastighetsnyheter (kv4, 2000)   

Övriga fastighetsnyheter (1999)   
Övriga fastighetsnyheter (1998)   

[an error occurred while processing this directive]

 

Tornet beslutar om nedsättning av aktiekapitalet

(001016) På Tornets extra bolagsstämma har bl. a. följande beslut fattats:

Styrelsens förslag avseende nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av aktier godkändes. Bolagsstämman har beslutat att aktiekapitalet ska nedsätts med 147.568.000 kronor genom indragning utan återbetalning av de 2.951.360 aktier som bolaget med stöd av beslut vid ordinarie bolagsstämma den 13 april 2000 återköpt. Ändamålet med nedsättningen är att det belopp med vilket aktiekapitalet nedsätts skall överföras till fritt eget kapital och fonderas för användning enligt senare beslut av bolagsstämman.

Bolagsstämman har bemyndigat styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, dock tidigast när föregående beslut om nedsättning av aktiekapitalet registrerats i enlighet med 6 kap. 7 § aktiebolagslagen, under förutsättning att styrelsen finner så lämpligt, fatta beslut om förvärv av egna aktier, med rätt för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så stort antal aktier som motsvaras av en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Eventuellt återköp skall ske över OM Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara ett medelvärde av sista köpkurs på OM Stockholmsbörsen för bolagets aktie under tio vardagar före beslutet med maximalt tio procents avvikelse uppåt eller nedåt.

Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid finansiering av förvärv av rörelse genom betalning helt eller delvis med egna aktier eller att draga in dessa. Vid överlåtelse av återköpta aktier är skälet till avvikelsen från företrädesrätten att bolaget vid sådan överlåtelse kan erhålla förmånligare villkor än vad annars skulle kunna utverkas. Vid indragning av återköpta aktier skall styrelsen lägga fram förslag till bolagsstämman att besluta om nedsättning genom indragning. Syftet med eventuella förvärv skall vara att åstadkomma ett mervärde för aktieägarna.

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp