Fastighetsaffärer
Projekt och
uthyrningar
Ägarförändringar
På väg till
börsen/ändringar i befintliga listor
Övriga nyheter
Till hemsidan

[an error occurred while processing this directive]

 

Uttalande av Anders Diös AB:s (publ) styrelse med anledning av uppköpserbjudande från AP Fastigheter AB

(001026) AP Fastigheter AB har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Anders Diös AB (publ) att överlåta sina aktier. Aktieägarna i Diös erbjuds 78 kronor kontant per aktie. Erbjudandet innebär en premie om 32 procent baserat på senaste betalkurs för Diös aktie före erbjudandet respektive en premie om 35 procent baserat på genomsnittlig senaste betalkurs under de senaste 20 handelsdagarna före erbjudandet. Erbjudandet är villkorat av att budet accepteras i sådan utsträckning att AP Fastigheter blir ägare till minst 90 procent av det totala antalet aktier i Diös, räknat efter avdrag för sådana aktier som innehas av Diös självt eller av dess dotterbolag. AP Fastigheter förbehåller sig emellertid rätten att fullfölja erbjudandet även vid en lägre anslutning.

Mot bakgrund av detta har styrelsen uppdragit åt Forum Fastighetsekonomi AB att göra en aktuell marknadsvärdering av samtliga fastigheter som underlag för styrelsens ställningstagande till erbjudandet.

Resultatet av Forum Fastighetsekonomi AB:s värdering redovisas i delårsrapport som publiceras idag. Med utgångspunkt från dessa värderingar, och med beaktande av latent skatt, beräknas substansen i Diös för närvarande uppgå till 90 kronor per aktie.

När budet 78 kronor per aktie ställs i relation till aktuell substans på 90 kronor så konstaterar styrelsen att budet är 13 procent under bedömt aktuellt substansvärde på Diösaktien. Mot denna bakgrund framstår budet som lågt. Samtidigt konstaterar styrelsen att aktiekursen i Anders Diös AB (publ) och de flesta andra fastighetsbolag på OM Stockholmsbörsen, under senare år legat under bedömt aktuellt substansvärde med en rabatt som varit konstant betydligt större än 13 procent.

Med hänsyn till aktiens substansvärde skulle styrelsen välkomna ett högre bud. För närvarande är dock AP Fastigheters bud om 78 kronor det bästa erbjudandet. Så länge något annat bättre bud inte finns så rekommenderar därför styrelsen i Anders Diös AB (publ) att aktieägarna i Anders Diös AB (publ) accepterar AP Fastigheter AB:s erbjudande.

 

NS Holding AB fullföljer sitt erbjudande avseende förvärv av aktier i Norrporten

(001025) NS Holding AB's ("NS Holding") erbjudande till aktieägarna i Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ) ("Norrporten") har enligt slutlig sammanräkning accepterats i sådan utsträckning vid anmälningstidens utgång den 19 oktober 2000 att NS Holdings innehav uppgår till 8.323.524 aktier, motsvarande 98,6 % av antalet aktier och röster i Norrporten.

Då även övriga villkor för erbjudandets fullföljande uppfyllts fullföljer NS Holding erbjudandet.

Likvid till de aktieägare i Norrporten som accepterat erbjudandet beräknas komma att utbetalas den 1 november 2000.

NS Holding har för avsikt att inom kort inleda tvångsinlösen av återstående Norrportenaktier.

 

28 september sista dag för börshandel i Piren

(000927) Sista dagen för handel med Pirens aktier på börsen blir den 28 september

Rodamco äger över 99% av aktier och röster i Piren. Skiljeförfarande mot resterande aktieägare för inlösen av deras aktier i Piren har påkallats. Pirens styrelse har ansökt om avnotering av Pirenaktien från Stockholmsbörsen och sista dag för handel med aktien blir den 28 september 2000.

Pirenaktien har varit noterad på Stockholmsbörsens A-lista sedan den 1 februari 1986.

 

Avnotering av Diligentia från Stockholmsbörsen

(000803) Diligentia har beslutat att ansöka om att bolagets aktier skall avnoteras från OM Stockholmsbörsens A-lista den 15 augusti 2000, vilken i så fall är sista dagen för handel. 

 

 


På väg till börsen

  • Atrium Fastigheter - 2001 eller senare
  • Vasakronan - tidpunkt osäker

 

 

(ev mer info)
Länkar till ovanstående bolag

 
Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.© Constellator 1997-2001

 

Click Here!

Upp