[an error occurred while processing this directive]Fastighet
Månadens krönika

 

[an error occurred while processing this directive]

 

    Till Indexsidan
Varje månad.. Fastighet - December 1997 .. tips i Fastighet
kan du läsa Fastighet - Månadens krönika, med kommentarer om bl a fastighetsbranschens närvaro på Internet.

Läs även tidigare krönikor:
November -97
Oktober -97
September -97
Augusti -97


Om du vill ha adresserna till de sajter som omnämns nedan - skicka ett e-mail till erik.dahl@constellator.se och ange 'Sajtadresser nov 97' som Subject, så skickar vi dessa utan kostnad.

Ett ännu bättre tips är att skicka ett mail, men med texten 'Sajttips' som Subject. I detta fall kommer du varje månad att få sajttips, inte bara rörande näringsliv och företagande, utan om det mesta som gör att du får ut maximalt av Internet.

DET OFFENTLIGA SVERIGE


En hel del av det som berör dig, och det företag som du arbetar på, beror på politiskt beslut och/eller beslut tagna av olika myndigheter. Det kan gälla allting från ändrade regler för bostadssubventioner till detaljplanebestämmelser i din kommun. Möjligheterna att enkelt ta reda på vilka regler som gäller borde genom spridningen av Internet numera vara en "baggis".

Naturligtvis är det inte riktigt så enkelt. Vare sig medborgarna eller det offentliga Sverige är i närheten av en komplett eller nära på komplett närvaro på Internet. Som vanligt gäller dock att ta fasta på vad respektive medium är bäst på. Möjligheten att snabbt och enkelt distribuera information borde främst intressera de organ som har höga kostnader för detta.

I mångt och mycket kan man dock hävda att det offentliga Sverige kommit ganska långt på vägen. Låt oss titta lite på hur läget ser ut för närvarande. En grov indelning kan göras enligt följande:


  • Regering och riksdag
  • Myndigheter och statligt ägda företag
  • Länsstyrelserna, Landstingsförbundet, Kommunförbundet
  • Landsting, kommuner och kommunala bolag
  • Politiska partier
  • Övriga offentliga informationskällor
  • Regering och Riksdag


Här kan man känna sig mycket nöjd med tillgängligheten. Det är trevligt att se hur väl Riksdagen har utformat sin sajt. På den flesta punkter kan Riksdagens sajt ses som ett gott exempel på hur en websajt kan utformas. På några punkter går läsaren dock bet på att hitta information. Någon mer omfattande beskrivning över gällande lagrum hittar man eller inte här. Däremot kan man se vilka utredningar som pågår. Om du tittar in på Riksdagens sajt - titta gärna lite närmare på t ex Bostadsutskottet resp. Näringsutskottet.

Den som lär sig att hitta hit och lärt sig hur Riksdagens websajt är utformad har utmärkta möjligheter att vara uppdaterad på vad som kommer att beslutas vad gäller ny lagstiftning. Ett plus även för möjligheterna att via mail kunna kontakta enskilda riksdagsledamöter. Denna funktion finns även på Regeringens sajt. Vid en snabb jämförelse föredrar jag dock Riksdagens sajt.

Via Riksdagen har du också tillgång till en relativt ny websajt, Sverige Direkt, som är tänkt att ge information som är av praktisk karaktär. Här finns bl a information som är direkt relaterat till olika former av fastighetsägande (vilket i och för sig även inkluderar motsvarande för privatpersoner).

 

MYNDIGHETER OCH STATLIGT ÄGDA FÖRETAG


Det finns för fastighetssekorn några myndigheter som är av särskilt intresse. De främsta består av Boverket, Patent- och Registreringsverket (PRV), Lantmäteriverket (LMV), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Riksskatteverket (RSV). I dessa fall får man dock en känsla av att man från dessa inte velat eller kunnat åtstadkomma en mer påkostad sajt. Troligtvis kommer dock dessa sajter att växa och förändras de närmaste åren. Internet och webben är ju ändå en rätt ny företeelse för de flesta, även dessa.

De flesta inom fastighetsbranschen har säkert nytta av att undersöka vad dessa sajter har att erbjuda. Likaså borde företag och andra med jämna mellanrum kolla de förändringar av innehåll och utformning som dessa sajter genomgår. Att hålla kolla på de ovanstående 5 sajterna är ju ändå ingen oöverkomlig uppgift. Visserligen kan du genom att besöka Constellators sajt regelbundet få den viktigaste informationen, men vi kan omöjligt täcka allt. Så även om det innebär en del arbete att sätta sig in i en sajts uppbyggnad, så skulle jag ändå rekommendera det.

 

LÄNSSTYRELSERNA, LANDSTINGSFÖRBUNDET OCH KOMMUNFÖRBUNDET

I dessa fall är det min erfarenhet att det fastighetsspecifika informationen är begränsad. Det som finns har många gånger också ett begränsat värde. Detta gäller framför allt Landstings- resp. Kommunförbundet som visserligen kan ha en del intressant statistik och information som gäller resp. område i sin helhet, men som ändå verkar innehålla mer av åsikter och allmänna riktlinjer än av användbara fakta. Notera också att det t ex i Stockholms län finns ett särskilt kommunförbund, som dessutom har en egen websajt. Detta kommunförbund arbetar bl a med planfrågor och bostadsbyggande. Kontrollera gärna om det finns ett motsvarande i ditt eget län.

Motsvarande beträffande innehåll gäller även den gemensamma sajten för Länsstyrelserna i Sverige. Jag har svårt att tänka mig varför du borde komma hit mer än 1 gång (vilket du däremot bör göra). Om vi istället tittar på vad som gäller i det eller de län där ditt företag har sin verksam ser situationen lite annorlunda ut. Visserligen sker det inte så mycket av det politiska beslutsfattandet hos Länsstyrelserna (som ju mer har en verkställande funktion), men det finns ändå anledning av undersöka vad din egen Länsstyrelse har för sig beträffande t ex regionala planer respektive beslut beträffande bostadssubventioner. Observera dock att det inte är alla Länsstyrelser som f n har egen websajt.

 

Tips:

Skriv gärna ut denna text via Print-funktionen i din webläsare.

 
 
 
 
Åter till toppen Fastighet - December 1997 .. tips i Fastighet
  LANDSTING, KOMMUNER OCH KOMMUNALA BOLAG


Landstinget har visserligen av moderaterna dömts ut som obsoleta, men än lever de. Kontrollera om ditt eget Landsting har någon websajt och undersök den. En del plan- och trafikärenden ligger fortfarande under Landstinget och kan föranleda ett sajtbesök.

När det gäller din kommun kan det däremot finnas anledning att skruva upp hörapparaten. Även om alla kommuner ännu inte har en egen websajt, så har de flesta det. De kommunala beslut och de olika kommunala aktiviteter som pågår borde ligga på din bevakningslista, oavsett om du är fastighetsägare, konsult eller någon typ av aktör eller analytiker av fastighetsbranschen.

Tyvärr vågar jag påstå utan att blinka att många kommuner inte tar sin Internet-satsning på allvar. Faktum är att de flesta kommuner t ex saknar direkta accessbara sidor som berör fastighetsägande och fastighetsinvesteringar. I många fall används s k frames, dvs sidor inkapslade i ramar, som gör att det inte går att sätta ett bokmärke för aktuellt sida! Förvånande och dumt! Om din kommun inte har någon fastighetsrelaterad information, oavsett du kan sätta ett bokmärke för den eller ej, ska du inte tveka och skriva till din kommun och klaga. Det finns ingen anlednng varför fastighetsbranschen skulle acceptera att vara eftersatt beträffande relavant och uppdaterad information.

Ser vi slutligen på kommunala bolag, t ex energibolag och vattenverk så kanske det inte finns någon omedelbar anledning att bevaka dessa. Skulle du dock anse att deras verksam har någon typ av inverkan på ditt eget företag så skadar det dock inte att åtminstone notera adressen till deras websajt. Man vet aldrig när behövet av att studera en viss website förändras.

 

POLITISKA PARTIER


Det intressanta här är att samtliga riksdagspartier är respresenterade på Internet med egna websajter. Även om de politiska partierna inte är en direkt del av det offentliga Sverige, så styr dessa ändå mycket av den debatt som ligger till grund för olika beslut.

Mycket av det som står skrivet på dessa sidor har kanske ett relativt litet informationsvärde. Och den "propaganda" som sajten består av, berör ju betydligt fler områden än fastigheter. I den mån den gör det, så är det antingen relaterad till bostadsfrågor (t ex bostadsbidrag) eller, beträffande fastighetsföretagande, har en för generell inriktning. Men som vanligt, om du inte hittar det du söker - skriv ett brev till den som är ansvarig för sajten (infomaster, redaktör eller motsvarande). Antingen får du ett personligt svar (förmodligen via mail), eller så kommer man förhoppningsvis att inse behovet av att förbättra den fastighetsrelaterade information. Kom dock ihåg att det inte är företag som har rösträtt, utan privatpersoner. Någon 100% företagsinriktad information kan du inte räkna med att hitta här. Det mesta som rör detta område kommer säkert att behövas tolkas eller sammanställas via annan information.

 

ÖVRIGA INFORMATIONSKÄLLOR


En del av den information som härrör sig från det offentliga Sverige är inte kopplat till vare sig offentliga organ eller myndigheter.

Ett exempel på en stiftelse som agerar för att marknadsföra Sveriges som ett bra land att investera i är ISA (Invest in Sweden Agency). Det finns även andra typer av "byråer" som är tänkta att marknadsföra Sverige (t ex mot turister).

Eftersom jag har svårt att se huruvida en ambassad är en myndighet, ett bolag eller något annat får denna exposé avslutas med denna verksamhet. Vissa svenska ambassader (t ex den i Washington i USA) har nämligen viss intressant information (på engelska). Det mesta rör Sverige i allmänna termer, men det kan ändå finnas bra information om svenskt näringsliv och svensk infrastruktur. Denna information kan måhända i slutändan även locka utländska investerare att bli intresserade av investeringar på den svenska fastighetsmarknaden.

 
 
 [Fastighet ! - Indexsidan] [Fastighet ! - Sajtkartan] [Fastighet ! - Föreslå en sajt]

[Fastighet ! - Topp100-listan] [Fastighet ! - Topp10-listan]

[Marknadsför dig!]

 

© Constellator Fastighetsanalys AB 1997.
Ev. frågor eller kommentarer till denna krönika kan lämnas till Constellator på mail-adress
erik.dahl@constellator.se.