Bokslutskommunikéer (sammanfattning)


.

 

980323 - Platzer Bygg AB

Strategisk förändring
Under året har Platzer sålt byggbolaget Platzer Bygg Stockholm AB till Peab Öst AB samt genomfört fastighetsbyten med Fastighets AB Storheden. I och med detta ändrades företagets inriktning, vilken nu är fastighetsförvaltning i Göteborgs-regionen.

I resultatet för 1997 ingår under första halvåret entreprenadrörelsen och fastighetsrörelsen i Stockholm, Gävle, Sandviken, Söderhamn samt Göteborg före fastighetsbytet med Storheden. Under andra halvåret ingår i fastighetsrörelsen Platzers fastighetsbestånd i Göteborg samt fastigheter erhållna i bytesaffären med Storheden.

Omsättning och resultat
Fastighetsrörelsens hyresintäkter uppgick till 255 Mkr (242). Rörelseresultatet (före finansnetto) blev 125 Mkr (204). I resultatet för 1997 ingår avskrivning av byggnader (-15 Mkr), och för 1996 nedskrivning av fastigheter (-24 Mkr) och resultat av verksamhetsförsäljning (59 Mkr). Platzers resultat efter finansnetto uppgick till -8,8 Mkr (14,8).

Fastighetsrörelsen
Under året såldes fastigheter för 12,9 Mkr, vilket medförde en förlust på 0,4 Mkr. En fastighet förvärvades för 4,8 Mkr och större investeringar i fastighetsbeståndet gjordes med 61,5 Mkr.

Bokfört värde på förvaltningsfastigheter uppgick per bokslutsdagen till 2.828 Mkr (2.394).

Finansiell ställning
Solditeten uppgick per 31 dec 1997 till 25%. Under året gjordes en nyemission om 193,9 Mkr (före emissionskostnader). Det egna kapitalet efter nyemissionen och årets resultat uppgick till 764 Mkr.

 

980305 - L E Lundbergsföretagen AB

Omsättning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick till 1.240,6 Mkr (1.122,9). Resultat efter finansiella poster ökade till 2.479,6 Mkr (1.134,3). Den kraftiga ökningen beror främst på resultat vid försäljning av aktier.

Fastighetsrörelsen
Hyresintäkterna 1997 uppgick till 932,3 Mkr (926,2). Fastighetsrörelsens rörelseresultat blev 425,4 Mkr (488,5). Fastigheter i utlandet svarade för 61,8 Mkr (58,4) av hyresintäkterna och 38,5 Mkr (25,5) av rörelseresultatet.

Det bokförda värdet av koncernens förvaltningsfastigheter uppgick till 3.193 Mkr (3.289).

Fastigheter har under året sålts för 534 Mkr (247) med ett resultat om 70 Mkr (120). Koncernen har, utöver kostnadsfört underhåll och hyregästanpassningar, investerat 78 Mkr (117) i hel- och delägda fastigheter.

Finansiell ställning
Per den 31 dec -97 uppgick den synliga soliditeten till 82% (69). Koncernens redovisade egna kapital uppgick vid samma tidpunkt till ca 9,4 Mdr (7.6).

 

980304 - Evidentia Fastigheter AB

Omsättning och resultat
Den totala omsättningen för 1997 var 1.125 Mkr (2.102), varav fastighetsrörelsen 156 Mkr (210). Resultat före skatt för fastighetsrörelsen (före jämförelsestörande poster) uppgick till -46 Mkr (-14).

Finansiell ställning
Synlig soliditet, beräknat som synligt eget kapital av balansomslutningen ökade under 1997 till 22% (18). Per den 31 dec -97 uppgick det eget kapital till 441 Mkr (461), och materiella anläggningstillgångar 1.208 Mkr (1.324).

Fastighetsrörelsen
Under året har fastigheter sålts för 82 Mkr med en reavinst om 12 Mkr.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 1997.

 

980302 - NCC (SIAB ingår fr o m 1 maj 1997)

Omsättning och resultat (proforma)
Koncernens nettoomsättning uppgick till 32.077 Mkr (31.782). Inkl fusionskostnader, om 449 Mkr, uppgick resultat efter finansnetto till -375 Mkr.

Balansräkning och finansiella nyckeltal
Bokfört värde på byggnader och mark uppgick den 31 dec -97 till 11.119 Mkr (16.276). Soliditeten var 33% (30).

Byggverksamheten
Nettoomsättningen för byggverksamheten var 29.215 Mkr (28.262), varav 11.017 Mkr (7.252) avsåg utlandet. Nettomarginalen (resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättning) för byggverksamheten uppgick till 1,8% (2,2).

Affärsområde Fastigheter (proforma)
Omsättningen uppgick till 1.790 Mkr (1.676). Resultatet efter finansnetto uppgick sammantaget till -105 Mkr (-90). Hyresintäkterna uppgick till 1.338 Mkr (1.535). Minskningen beror enligt NCC på fastighetsförsäljningar.

 

980227 - Fastighetspartner

Omsättning och resultat
Hyresintäkterna för 1997 uppgick till 389,9 Mkr (375,2). Resultat efter finansiella poster blev -4,0 Mkr (-77,2). Resultatförbättringen beror till största delen på att räntekostnaderna sjönk från 301.1 Mkr till 234,9 Mkr.

Fastighetsbestånd, försäljningar och förvärv
Fastighetspartner har under året förvärvat samtliga aktier i Storheden Invest AB. Därmed tillfördes beståndet 21 fastigheter, varav 19 bostadsfastigheter i Gävle och 2 kommersiella fastigheter i Stockholms-regionen. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på 41.400 m2 och ökade bolagets hyresintäkter på årsbasis med 29,4 Mkr. Under året har 16 fastigheter sålts med en total yta på 27.286 m2.

Fastigheternas bokförda värde uppgick per 31 dec 1997 till 3.987,8 Mkr (3.970). Bolagets egna beräkningar indikerar ett övervärde (avkastningsvärde minus bokfört värde) på 225 Mkr. Fastighetsbeståndet omfattande totalt 597.318 m2.

Finansiell ställning
Fastighetspartner redovisar per 31 dec 1997 ett eget kapital om 625,6 Mkr (595,2). Soliditeten var vid samma tidpunkt 15,3% (14,6).

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för 1997.

 

980227 - Skanska

Orderstock
Orderstocken ökade med 31% och uppgick vid årets slut till 53.070 Mkr (40.581), varav 72% (68) avsåg verksamheter utanför Sverige. I ökningen ligger positiva valutaeffekter med ca 3.600 Mkr.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen ökade med 20% till 54.847 Mkr (45.849), varav 56% (47) utgjordes av nettoomsättning på marknader utanför Sverige. I ökningen ligger positiva valutaeffekter med ca 1.700 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 2.358 Mkr (3.787). Resultatet belastas av reserveringar med sammanlagt 1.500 Mkr, främst sammanhängande med tidigare aviserade omstruktureringar i den svenska byggverksamheten.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11.025 Mkr (4.841). Resultatet från försäljning av aktier ingår här med 9.126 Mkr (1.760).

Investeringar i fastigheter uppgick under året totalt till 3.254 Mkr (2.817), medan fastighetsförsäljningar uppgick till 3.317 Mkr (3.602).

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel och räntebärande fordringar ökade sammantaget med 70 Mkr till 5.273 Mkr (5.203). Den synliga soliditeten uppgick vid årets slut till 36,1% (32,8).

Fastigheter och affärsområdet Real Estate
Det sammanlagda bokförda värdet av koncernens fastigheter uppgick per den 31 dec -97 till 20.445 Mkr (20.089).

För affärsområdet Real Estate uppgick det bokförda värdet på egna förvaltningsfastigheter till 11.366 Mkr (10.055). Nettoomsättningen var 2.597 Mkr (2.408), och resultat efter finansnetto 1.060 Mkr (1.289).

 

980227 - Wihlborgs Fastigheter AB

Omsättning
Koncernens hyresintäkter var 1997 714,9 Mkr.

Fastighetsbestånd, försäljningar och förvärv
Det sammanlagda försäljningsbeloppet för 1997 uppgår till ca 1.130 Mkr. Försäljningarna har inneburit realisationsvinster om 54 Mkr. Under året har 18 fastigheter förvärvats till ett värde om 610 Mkr. Förvärvslikviden för Klövern Fastigheter AB, vilket förvärvades i dec -97, uppgick till 1.740 Mkr.

Fastighetsbeståndet uppgår per 31 dec -97 till 1.958.000 m2, varav 74% i Öresundsregionen. Bokfört värde för fastigheterna var totalt 11.588,7 Mkr.

Finansiell ställning
Wihlborgs egna kapital uppgår per 31 dec 1997 till 2.504 Mkr (998,1). Soliditeten är per samma datum 20,8% (21,3).

 

980226 - Anders Diös AB

Finansiell ställning
Synligt eget kapital uppgår till 664,1 Mkr (588,9). Soliditeten, beräknad som andel synligt eget kapital av balansomslutningen, uppgår till 11,5% (10,6). Justerad soliditet, dvs inkl övervärde i fastigheter, uppgår till 19,1% (15,3).

 

980225 - JM Byggnads och Fastighets AB

Byggrörelsen
Byggverksamhetens löpande resultat uppgick till 94,4 Mkr (112,8). Marginalen var 3,0% (3,1). Nettoomsättningen i byggrörelsen var 3.113,9 Mkr (3.648,5). Orderstocken uppgick vid utgången av 1997 till 2.467 Mkr (2.488).

Fastighetsrörelsen
Fastighetsförvaltningens löpande resultat uppgick till 505,9 Mkr (530,5) efter planenliga avskrivningar om 104,2 Mkr (102,5 ). Hyresintäkterna uppgick till 875,1 (907,9) Mkr, varav räntebidrag 63,7 Mkr (95,1). Under året avyttrades förvaltningsfastigheter med ett försäljningsvärde om 1.732,8 Mkr (281,3). Försäljningarna innebar ett resultat om 380,2 Mkr (36,1).

Marknadsvärdet på JMs fastighetsbestånd uppgick per 31 dec 1997 till 8.300 Mkr (8.700), med ett bokfört värde om 6.602 Mkr (7.192).

Finansiell ställning
Koncernens egna kapital uppgick till 2.622 Mkr (2.331,4). Den synliga soliditeten uppgick till 30% (25).

 

980219 - Näckebro

Fastighetsbeståndet
Bokfört värde per 31 dec 1997 var 12.438 Mkr (7.213). Totalt ingick 216 (199) fastigheter i Näckebros bestånd med en sammanlagd uthyrbar yta på 1.342.000 m2 (927.000). Fastighetsintäkter från fastigheter i Sverige uppgick 1997 till 935 Mkr (454) och för utländska fastigheter till 279 Mkr (194).

Finansiell ställning
Koncernens soliditet uppgick per 31 dec 1997 till 27% (47%).

 

980218 - Fastighets AB Celtica

Intäkter och resultat
Fastighets AB Celtica redovisar för 1997 ett resultat efter finansiella poster på 1,1 Mkr (-21,3). Resultatet har påverkats av valutakursförändringar med -1,0 Mkr (-11,3) hänförligt till att DEM-kursen sjunkit från 4,42 till 4,40 vid årets slut. Resultatet exkl valutakursförändringar uppgick till 2,1 Mkr (-10,0). Intäkterna för 1997 uppgick till 13,6 MDEM (12,5), vilket motsvarar 60,3 Mkr (55,6). Fastigheten Atrium har under året varit fullt uthyrd.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick per 971231 till 24,3% (24,2). Eget kapital uppgick till 73 kr/aktie (73).

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

 

980218 - HEBA Fastighets AB

Finansiell ställning
Det egna kapitalet utgör per 31 dec 1997 141, 6 Mkr (122,6), motsvarande en synlig soliditet om 29,9% (35,2).

Fastighetsinnehav
Koncernens fastighetsbestånd omfattar 52 bostadsfastigheter. Totalytan är 210.600 m2 innehållande 2.837 bostäder och 194 lokaler.

 

980218 - Fastighets AB Tornet

SIFAB
I början av 1997 fullföljde Tornet sitt bud på samtliga aktier i SIFAB och innehar per 31 dec 1997 totalt 75,3% av det totala antalet aktier i bolaget efter full konvertering. SIFAB konsolideras i Tornets resultat- och balansräkning sedan jan 1997.

Omsättning och resultat
Hyresintäkterna uppgick för året till 1.816,1 Mkr (1.322,9), varav SIFAB 407,1 Mkr.

Övriga nyckeltal
Fastigheternas totala uthyrbara yta per 31 dec 1997 var 2.800.748 m2 med ett bokfört värde på 13.273 Mkr. Soliditeten uppgick per samma datum till 24,5% (32,4).

 

980218 - Storheden

Intäkter och resultat
Resultatet exkl realisationsvinster och engångsersättningar har förbättrats med 17,3 Mkr (28%) främst genom sjunkande vakansgrad och lägre upplåningsräntor. Vid årsskiftet uppgick den ekonomiska vakansgraden till 6% (9).

Fastighetsbestånd
Storhedens fastighetsbestånd per 31 dec 1997 utgjordes av 198 fastigheter med en uthyrbar yta om 1.265.400 m2. Av detta utgörs 630.000 m2 av fastigheter förvärvade i slutet av 1997 från Riksbyggen.

Finansiell ställning
Storhedens kassaflöde definiterat som resultat efter finansnetto plus avskrivningar uppgick under perioden till 150,6 Mkr (90,6). Soliditeten uppgick till 19%.

 

980217 - Realia Fastighets AB

Finansiell ställning
Eget kapital inkl den pågående emissionen, uppgår till 484 Mkr. Räntebärande skulder uppgår per årsskiftet till 1 942 Mkr med en genomsnittlig räntesats om 7,3 procent (8,3). Soliditeten var vid årsskiftet 18 procent (17,2).

 

980217 - SIFAB Fastighets AB

Fastighetsbestånd
Det totala fastighetsinnehavet omfattar 621.000 m2, varav 436.000 m2 i Sverige motsvarande 70% av den totala uthyrbara ytan.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning uppgick till 452,6 Mkr (385,8). Av omsättningen hänförde sig 407,1 Mkr (341,3) till fastighetsrörelsen och 45,5 (44,5) till den under året avyttrade hotellrörelsen. Resultatet per aktie var negativt (0,20). Motsvarande före engångsposter och fastighetsnedskrivningar var 1,00 (2,00).

Finansiell ställning
Koncernens synliga egna kapital uppgick vid utgången av året till 652 Mkr (734). Soliditeten var 18,5% (20,2). Efter full konvertering av utelöpande förlagslån uppgick det egna kapitalet till 683 Mkr (763) och soliditeten till 19,4% (21,0).

Utdelning
Styrelsen föreslår ingen utdelning för 1997.

 

980217 - Lennart Wallenstam Byggnads AB

Hyresintäkterna ökade under året med 9% till 700 Mkr (645). Fastighetsbeståndet har under 1997 ökat med 38.000 m2 och omfattade per årsskiftet 1.010.000 m2. Fastigheter har förvärvats för 367 Mkr och sålts för 321 Mkr med ett resultat om 40 Mkr.

Fastigheternas bedömda marknadsvärde uppgick per 971231 till 6.945 Mkr (6.346) vilket medför ett övervärde om 1.366 Mkr (926).

Den synliga soliditeten uppgick per årsskiftet till 12,1% (11,7). Den justerade soliditeten, inklusive övervärden i fastigheter, var samtidigt 28,5% (24,3).

 

980217 - Fastighets AB Hufvudstaden

Årets resultat (efter skatt) ökade med 30%

Koncernens resultat
Nettoomsättningen för koncernen uppgick 1997 till 704,7 Mkr (685,7 Mkr pro forma. dvs exklusive den utländska verksamheten). Av dessa är 530,1 Mkr hänförliga till fastighetsförvaltningen (509,4 Mkr). Den övriga verksamheten, dvs Sheraton, Parkaden samt Birger Jarl, omsatte 174,6 Mkr (176,3 Mkr). Verksamhetens kostnader i koncernen uppgick 1997 till 370,6 Mkr (361,7 Mkr). Av verksamhetens kostnader är 227,9 Mkr (216,1 Mkr) hänförliga till fastighetsförvaltningen och 142,7 Mkr (145,6 mkr) till den övriga verksamheten.

Bokfört värde och nyckeltal
Summa tillgångar uppgår vid årets slut till 5.300,6 Mkr (6.553,8 Mkr pro forma) varav Fastigheter 4.716,6 Mkr (4.789,3 Mkr). Synlig soliditet uppgår till 31,4% (52,2% pro forma).

 

980213 - Piren

Omsättning och resultat
Hyresintäkterna för 1997 uppgick till 481 Mkr (478). Den löpande verksamheten gav ett resultat på 55 Mkr (57). Realisationsvinster uppgick under 1997 till totalt 140 Mkr (0).

Finansiella nyckeltal
Soliditeten per 31 dec 1997 före konvertering var 30% (28). Storleken på eget kapital var vid samma tidpunkt 1.710,6 Mkr (1.263,0).

 

980212 - Diligentia AB

Utdelningsförslag

Övrigt
Det bokförda värdet på koncernens fastighetsbestånd uppgick 971231 till 18,4 Mdr, varav 49% avsåg det svenska beståndet. Hyresintäkterna för perioden uppgick totalt till 1.901 Mkr (2.194) varav 1.322 Mkr (1.568) avsåg det svenska fastighetsbeståndet. Diligentia har under 1997 sålt 199 (241) fastigheter för sammanlagt 4.660 Mkr (4.618)

 

980212 - Pandox

 

Verksamhet
De totala hyresintäkterna för 1997 uppgick till 140,6 Mkr (123,8). Rörelseintäkterna för perioden från operatörsdelen uppgick till 41,5 Mkr (17,8).

Finansiella nyckeltal
Fastigheternas belåningsgrad per den 31 dec 1997 var 58%. Soliditeten uppgick till 30,2% (41,9%).

Fastighetsbestånd
Pandox fastighetsbestånd per 971231 exklusive förvärvet från Tornet omfattade 20 hotellfastigheter med sammanlagt 3.211 hotellrum och en yta på 198.990 m2. Fastigheternas bokförda värde inkl hotellinventarier uppgick till 1.874 Mkr.

Förslag till utdelning
Styrelsen har till avsikt att föreslå bolagsstämman en utdelning om 1,00 kr per aktie. Utdelningen omfattar även nya aktier.

 

980211 - NK Cityfastigheter

 

980211 - Columna Fastigheter AB

Resultat och omsättning
Rörelseresultat före nedskrivning av Larmaginnehavet ökade till12,1 (1,9) Mkr. Driftsnettot har förbättrats med 8,5 Mkr varav 3,3 Mkr kommer från nyförvärv och 5,2 Mkr från fastighetsbeståndet i Skåne. Nedskrivningen av aktier i Larmag Energy NV belastar resultatet med 61,0 Mkr. Årets resultat blev –51,7 (14,0) Mkr och omsättningen uppgick till 61,9 (41,1) Mkr.

Finansiell ställning
Synligt eget kapital uppgick till 487,5 (426,3) Mkr och synligt eget kapital per aktie uppgick till 0,67 (0,72) kr. Soliditeten beräknad som synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen uppgick till 38,5 (60,1) procent. Räntebärande skulder uppgick till 722,5 Mkr med en genomsnittlig räntebindningstid på tre månader. Genomsnittlig upplåningsränta vid årsskiftet uppgick till ca 5 procent.

Utdelning
Styrelsen i Columna Fastigheter AB föreslår bolagsstämman att ingen utdelning ges.

 

980209 - Fastighets AB Havsfrun

Resultat
Resultatet för 1997 blev 0,1 Mkr (1,8 Mkr), vilket är något bättre än den i juni reviderade prognosen om ett nollresultat för helåret. Samtliga lokaler i bolagets fastighet var uthyrda under hela året, med undantag för några lokaler under de perioder då de iordningsställdes för nya hyresgäster. Engångskostnader om 2,2 Mkr (0,6 Mkr) för sådant iordningsställande har belastat resultatet. Resultatet per aktie uppgick till 0,12 kr (3,2 kr)

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att utdelning lämnas med 2,00 kr/aktie (2,00 kr).

 

980205 - PriFast AB

Resultat
Koncernens hyresintäkter under 1997 uppgick till 398 Mkr (484). Minskningen jämfört med föregående år är främst en effekt av hyresbortfall från sålda fastigheter under 1996/97. För jämförbart fastighetsbestånd har hyresintäkterna minskat med cirka 10 Mkr, främst till följd av en lägre uthyrningsgrad.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 87 Mkr (90), varav 35 Mkr (28) avser vinster från fastighetsavyttringar. I jämförelse med föregående år har resultatet exklusive avyttringsvinster försämrats med 10 Mkr. Detta beror främst på försämrad uthyrningsgrad samt ökade underhållskostnader för hotellfastigheterna. Resultatet per aktie efter full skatt uppgick till 4,15 kr (4,60) och avkastningen på genomsnittligt eget kapital uppgick till 7,1 % (8,4).

Substansvärde och soliditet
Koncernens substansvärde har under året ökat med 156 Mkr till 2.246 Mkr. Vid årsskiftet uppgick substansvärdet per aktie till 112 kr (105) före latent skatt och till 102 kr (95) efter latent skatt. Den synliga soliditeten uppgick per 1997-12-31 till 32 % (30) och den justerade till 47 % (44).

Utdelning för 1997
För verksamhetsåret 1997 föreslår styrelsen en ökning av utdelningen inklusive bonus till 2,50 kr (2,25) per aktie. Utdelningen föreslås bli 1,50 kr per aktie medan bonusen ökas till 1,00 kr (0,75) per aktie.

 

980205 - PEAB AB

Omsättning
Koncernens nettoomsättning d v s under perioden nedlagda produktionskostnader med tillägg av upparbetat täckningsbidrag för året uppgick till 10.673 Mkr (10.571).

Av årets nettoomsättning avser 404 Mkr förvärvade enheter. För jämförbara svenska enheter har nettoomsättningen sjunkit med 3 procent jämfört med 1996. Av årets omsättning avser 1.531 Mkr (1.409) produktion utförd i Norge.

Resultat
Rörelseresultatet för 1997 uppgick till 172 Mkr (145) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,6 procent (1,4).

Resultatet före skatt förbättrades till 105 Mkr jämfört med 68 Mkr för 1996.

 

980205 - LjungbergGruppen AB

LjungbergGruppen AB-koncernen redovisar ett resultat för 1997 på 61,2 Mkr (14,1). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljningar med 35,4 Mkr (0). Resultatet exkl fastighetsförsäljningar uppgår till 25,8 Mkr (14,1). Resultatet per aktie är 9,69 kr (2,23) och exklusive fastighetsförsäljningar 4,08 (2,23).

Resultatförbättringen är hänförlig till att uthyrningsgraden i fastigheterna ökat och att de förvärvade fastigheterna gett ett positivt resultat efter räntor och avskrivningar. Projekt- och entreprenadverksameten har utvecklats positivt. Den sänkta räntorna har medfört lägre räntekostnader samtidigt som de tidigare höga räntebidragen reducerats.

 

980202 - Castellum

De omfattande förändringar av Castellums fastighetsbestånd och finansiering som genomfördes under fjolåret omöjliggör relevanta jämförelser mellan utfallen för 1996 och 1997. Förändringarna innebar bland annat att fastigheter såldes för 2.200 Mkr och förvärvades för 900 Mkr, samt att finansieringen omförhandlades.

Under 1997 har 46 fastigheter sålts för sammanlagt 389 Mkr. Den sammanlagda realisations- vinsten för dessa avyttringar uppgår till 64 Mkr. Under året har 47 fastigheter förvärvats för sammanlagt 756 Mkr.

Efter räkenskapsårets utgång har bolagets samtliga 28 bostadsfastigheter i Malmö sålts. Försäljninggspriset uppgick till 281 Mkr, vilket innebär en realisationvinst om 45 Mkr.

 

980115 - Fastighets AB Norrporten

Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar för 1997 ett resultat efter finansiella poster på 79,8 Mkr, en förbättring med 29 Mkr jämfört med 1996. Resultatet motsvarar en vinst på 10:53 (8:17) kr per aktie. 

Resultat per aktie efter schablonskatt uppgår till 7:58 kr jämfört med 5:88 kr föregående år. Kassaflödet från årets verksamhet uppgick till 90,7 Mkr, motsvarande 11:97 kronor per aktie. 

Norrportens fastighetsbestånd har under året utökats med 42% till 466.000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheter för sammanlagt 986 Mkr har förvärvats och avyttringar har skett för 71 Mkr. 

Styrelsen föreslår att utdelningen per aktie höjs med 50 öre till 5:50 kronor.

 


Till Bokslut -96 Till 9 mån - Byggbolag
Till hemsidan
© Constellator Fastighetsanalys AB 1998