Sammanfattning av delårsrapporter 98/kv1 (bygg)

 
Not: belopp är angivna i Mkr. I kolumnen för Avkastning sysselsatt kapital anger en ev. asterisk (*) att värdet avser avkastning på totalt kapital. Samma symbol i fältet Uthyrningsgrad innebär att värdet avser Ekonomisk uthyrningsgrad (i normalfallet är måttet baserat på yta). Med Kassaflöde avses i tabellen kassaflöde före förändringar av rörelsekapital. I kolumnen Bokfört värde ingår förvaltningsfastigheter, men ej omsättningsfastigheter eller fastigheter i intressebolag .

 

Bolag Omsätt-
ning
Res.
e. fin.
poster
Balans-
omslut-
ning
Bokfört
värde
Uthyr
-nings
-grad
Kassa-
flöde
Avk.
syssels.
kap.
Synlig
solidi-
tet
Bestånd
(1.000 m2)
JM Bygg 1.030 42 8.454 6.623 93% 46 - 31% 881
LE Lundbergs - - - - % - - % -
NCC 6.562 -85 26.780 10.662 89% - 5% 34% -
PEAB 2.450 -45 5.432 - -% - neg 22% -
Skanska 13.584 1.436 53.906 20.403 93% 14 5,3% 37% -

 Bokslut -97 Delårsrapporter - Fast.bolag
Till hemsidan
Kommande delårsrapporter


© Constellator Fastighetsanalys AB 1998