[an error occurred while processing this directive]

 

Tornet säljer fastigheter

(991230)  Fastighets AB Tornets dotterbolag SkansTornet säljer 12 fastigheter i södra och västra Sverige och dotterbolaget Malmstaden en fastighet i Linköping till ett sammanlagt pris av cirka 31 Mkr. De försålda fastigheterna i södra och västra Sverige är samtliga belägna i orter som Tornet inte prioriterar. Försäljningarna innebär en mindre reaförlust.

Hela 1999 har framskridit i samma anda som övriga år som följt efter Tornets börsnotering i maj 1996, d v s med ett mycket stort antal försäljningar och något färre förvärv. Under året har Tornet sålt sammanlagt 161 fastigheter på i huvudsak oprioriterade orter och köpt 73 fastigheter på de tio orter som prioriteras.

Feldmann AG:s intresse för Tornets fastigheter i Recklinghausen, Tyskland, kvarstår och försäljningsprocessen har gått in i en andra fas. Tornet har därför förlängt Feldmann AG:s, ett av de största fastighetsbolagen i Recklingshausen, förköpsrätt till Tornets fastigheter Lörhof 1 och 2. Optionen löper till 011231 och Tornet erhåller från och med år 2000 varje månad 40 000 D-mark i ersättning för optionen.

 

Skanska säljer Wien-hotell med en vinst på 120 Mkr

(991228)  Skanska har sålt Holiday Inn Crown Plaza Hotel i Wien till den österrikiska fastighetsfonden Immofinanz AG. Försäljningspriset uppgår till 225 miljoner kronor och försäljningsvinsten till 120 miljoner kronor. 

Hotellet på nära 20.000 kvm har ett centralt läge på Donau-stranden i den österrikiska huvudstaden. Skanska har ägt fastigheten sedan 1989. Då genomfördes den omfattade ombyggnaden som förvandlade det före detta hamnmagasinet till ett modernt hotell.

 

Columna avyttrar fastighet i Amsterdam

(991227) Columna Fastigheter har avyttrat fastigheten belägen på Wenchebackweg i Amsterdam. Fastigheten, som omfattar 20 107 kvm, förvärvades i mars 1999 från Larmag-Gruppen med betalning delvis genom 4 miljoner aktier i Larmag Energy NV till en avräkningskurs om ca 1 USD per aktie. 

Den nu genomförda försäljningen har resulterat i en vinst om ca 1,5 Mkr, vilket innebär att Columna Fastigheter omvandlat en stor del av aktieposten i Larmag Energy NV till likvida medel motsvarande vid avräkningstidpunkten ca 1 USD per aktie.

 

Drott förbereder försäljning av köpcentrum i Amsterdam

(991217) Drott har träffat en överenskommelse som ger ett holländskt investerarkonsortium rätt att senast under februari år 2000 förvärva World Fashion Centre i Amsterdam till ett pris som överstiger bokfört värde i Drott.

Försäljningen sker genom att Drott överlåter en option att förvärva aktierna i det bolag som äger World Fashion Centre. Köparna har erlagt en optionspremie om 78 Mkr. Det överenskomna försäljningspriset för bolaget innebär att fastigheterna värderas över det i Drott bokförda värdet (cirka 800 Mkr) och att en realisationsvinst uppstår. Affären i sin helhet kommer att påverka Drotts resultat för år 2000.

World Fashion Centre är ett av Europas största modecentrum om cirka 85 000 kvm med cirka 400 hyresgäster. Årshyra 1999 inkl vakant hyra är cirka 100 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden är f n 85 procent.

 

Kungsleden säljer 32 fastigheter

(991203) Fastighetsbolaget Kungsleden har under oktober och november månad avyttrat 32 fastigheter för 112,5 Mkr. Försäljningarna har gett ett sammanlagt resultat om ca 18 Mkr.

Kungsledens tidigare lämnade prognos om ett resultat för 1999 om 270 Mkr kvarstår. Prognosen anger, med bolagets utdelningspolicy, en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie.

"Försäljningar har skett över hela Sverige och inom alla fastighetskategorier vilket är glädjande", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

 

NCC säljer fastighet i Stockholm för 330 Mkr

(991201) NCC Fastigheter har träffat avtal med AMF Försäkring om försäljning av tomträtten till fastigheten Lybeck 2 på Tegeluddsvägen i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 330 Mkr, vilket medför en realisationsvinst för NCC på ca 20 Mkr.

- Försäljningen ligger i linje med vår strategi att avyttra färdigutvecklade fastigheter för att frigöra kapital till nya utvecklingsprojekt. säger Magnus Mannesson, VD på NCC Fastigheter Inkluderat denna försäljning har NCC Fastigheter hittills i år avyttrat förvaltningsfastigheter till ett sammanlagt värde av 1,6 miljarder kronor. 

Fastigheten Lybeck 2 som uppfördes 1979 är på ca 27.500 kvm, varav cirka
19.200 kvm utgörs av kontor.

 

Mandamus säljer i Tyskland

(991130) Mandamus har avyttrat sin kontorsfastighet i Stuttgart till ett holländskt företag för en köpeskilling om drygt 35 miljoner DEM. Affären innebär en avyttringsvinst om knappt 21 MSEK.

Efter denna försäljning äger Mandamus endast en mindre fastighet utanför Sverige. Denna fastighet, belägen i Tyskland, motsvarar cirka 0,25 % av det totala fastighetsbeståndets bokförda värde. Koncentrationen av fastighetsbeståndet till Sverige är sålunda i praktiken avslutad i och med försäljningen av fastigheten i Stuttgart.

Det utländska fastighetsbeståndet bestod vid årets början av två fastigheter i Holland, två fastigheter i Tyskland samt en större fastighet i Köpenhamn. Dessa fastigheter motsvarade 7,5 % av det totala fastighetsbeståndets bokförda värde. Genomförda försäljningar av utlandsfastigheterna har kunnat ske till priser klart över bokfört värde och har sammantaget givet koncernen en avyttringsvinst på 96 MSEK.

 

NCC säljer bostadsfastighet i Stockholm för 20 Mkr

(991109) NCC Fastigheter har tecknat avtal med en privat köpare om försäljning av bostadsfastigheten Lånekassen 5 i Hägersten. Köpeskillingen uppgår till 20 Mkr och innebär en mindre förlust för NCC Fastigheter. 

Fastigheten, som är byggd 1944 och byggdes om 1985, har en uthyrbar yta om cirka 2.500 kvm omfattande ett fyrtiotal lägenheter. 

Köparen tillträder fastigheten den 1 december, 1999.

 

Columna Fastigheter förvärvar fastighet i Bryssel

(991104) Columna Fastigheter har förvärvat en fastighet i Bryssel för sammanlagt  123 milj BEF (ca 26 mkr). Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 2.039 kvm, varav 548 kvm butiker och1491 kvm bostäder.

Hyresintäkterna uppgår till 15 milj BEF (ca 3,2 mkr) och direktavkastningen till cirka 9,1%. Fastigheten är fullt uthyrd. Kenzo är största butikshyresgästen.

Fastigheten ligger i samma kvarter som två av Columna Fastigheters befintliga fastighetsbestånd i centrala Bryssel.

 

Castellum investerar 190 Mkr i förvärv och nybyggnation

(991102) Fastighetsbolaget Castellum har, genom sina lokala dotterbolag,  förvärvat kommersiella fastigheter för ca 160 Mkr i Storstockholm, Storgöteborg, Malmö och Västerås. Dessutom investeras ca 30 Mkr i en ny kontorsbyggnad i Alingsås, norr om Göteborg.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Brostaden i Stockholm har Castellum förvärvat en kontorsfastighet belägen nära E4 i Sollentuna norr om Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om ca 6 500 kvm exklusive garage. Köpeskillingen uppgår till 77 Mkr och tillträde sker i november månad. 

I Högsbo-Sisjöns industriområde i södra Göteborg har Harry Sjögren AB för 31
Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet om drygt 5 800 kvm, varav ca 10 %
är vakanta. Fastigheten innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 4 000 kvm. Fastigheten tillträds under november 1999.

Asticus köper fastighet i London

(991030) Asticus har förvärvat en kontorsbyggnad om ca 5.400 kvm  vid 20 Soho Square i Londons West End från GUD till en köpeskilling om ca GBP 21 miljoner. Detta är Asticus första förvärv efter det att bolaget tidigare i år togs över av den tyska fastighetsgruppen IVG.

Asticus har stora förväntningar på marknaden i Soho. Det är därför Asticus avsikt, att efter det att befintliga hyresavtal löper ut i februari 2001, företa en genomgripande renovering av fastig-heten 20 Soho Square för att därefter kunna erbjuda högsta kontorsstandard.

För närvarande är fastigheten fullt uthyrd.

 

Diligentia säljer bostäder och investerar i kontor

(991028) Diligentia har tecknat en principöverenskommelse om en bytesaffär med
Mandamus som innebär att Diligentia avyttrar tio fastigheter och förvärvar en
kontorsfastighet i Köpenhamn. Avyttringen omfattar samtliga Diligentias fastigheter i Lund och Ljungby och samtliga bostäder i Borås. Det är totalt 56 000 kvm innehållande framförallt 595 lägenheter. Försäljningssumman uppgår till 238 Mkr vilket preliminärt innebär en reavinst om 25 Mkr. 

Fastigheten i Köpenhamn, Copenhagen Europe Center, ligger på Vesterbro i centrala Köpenhamn. Köpeskillingen uppgår till 226,5 miljoner Dkr. Den omfattar 14 delvis sammanbyggda byggnader med en uthyrningsbar area av ca 20 000 kvm fördelat på 16 000 kvm kontor, 3 000 kvm kontorshotell samt 1 000 kvm konferensanläggning. Byggnaderna är i gott skick och merparten är renoverade under senare delen av 1990-talet. De största hyresgästerna är IBM/Parkegaard, Enator, Ferring, BGC Revision och Carli Gry Scandinavia A/S.

Diligentia köper även Försäkrings AB Skandia kontorsfastighet i Göteborg.
Fastigheten som har en uthyrningsbar area om ca 20 000 kvm, varav 3 000 kvm
garage, ligger centralt på Sten Sturegatan vid Heden i Göteborg. Skandia är
ensam hyresgäst i fastigheten. Fastigheten har förvärvats till ett pris av
224 Mkr och direktavkastningen uppgår till 7%.

 

Wihlborgs säljer 8 fastigheter för 116 Mkr

(991027) Wihlborgs säljer 8 fastigheter omfattande totalt c:a 26 000 kvadratmeter
för 116 Mkr, med en vinst om 20 Mkr. Fastigheterna är belägna i Uddevalla,
Malmö och Burlöv. Avyttring sker därmed av Wihlborgs samtliga fastigheter i
Uddevalla. 

De avyttrade fastigheterna i Malmö och Burlöv består i huvudsak av industrilokaler med för Wihlborgs begränsade ytterligare utvecklingsmöjligheter. De nya köparna tillträder fastigheterna under kvartal 4 1999, med undantag för Klockan 10 och Hernhut 1,3 där tillträde gjordes under kvartal 3 1999 respektive sker under kvartal 1 2000.

"I och med avyttringen av Wihlborgs enda kvarvarande fastigheter i Uddevalla, har  vi hittills under året genom fastighetsförsäljningar lämnat 13 oprioriterade orter.  Vi kommer att vara fortsatt offensiva under återstoden av 1999 i koncentrationen av  fastighetsbeståndet till Stockholms- och Öresundsregionerna, säger VD Erik Paulsson i en  kommentar till affärerna".

 

Wallenstam expanderar i Stockholm

(991026) Wallenstam förvärvar ett stort bostadsområde i gamla Råcksta av Stena
Fastigheter AB. Köpet omfattar 1100 lägenheter (ca 70 000 kvm) till priset ca
5200:-/kvm. Gamla Råcksta är ett välbyggt bostadsområde från 50-talet.

Samtidigt säljer Wallenstam ett bostadsområde i Askim Göteborg till Stena om
ca 25 000 kvm till ett pris om 160 mkr. Dessutom säljer Wallenstam sin del i
den tillsammans med Stena ägda fastigheten på Fiskhamnsgatan 8.

Wallenstam säljer sin bostadsfastighet i Tensta, Lättingebacken 4-46, om ca 17
000 kvm till en privat investerare för 80 mkr.

Ovanstående affärer medför ett positivt förvaltningsöverskott samt en reavinst
om ca 85 mkr.

I Göteborg har Wallenstam köpt två kommersiella fastigheter, dels en mindre
fastighet om 800 kvm för 5 mkr (Lilla Munkebäcksgatan 6) och dels en fastighet
i Högsbo om ca 2300 kvm för 16 mkr (Gruvgatan 12-14).

 

Diligentia stärker närvaron i Kista

(991018) Diligentia har förvärvat en kontorsfastighet i Kista av NCC. Köpeskillingen uppgår till 83,5 Mkr.

Den förvärvade fastigheten Holar 3 har en uthyrningsbar area om 8 280 kvm varav 2 000 kvm är garage. Fastigheten ligger i nära anslutning till en annan av Diligentias fastigheter i Kista, Miklaholt 2. Den nya fastigheten har två hyresgäster vars kontrakt löper till 2001 respektive 2003. Fastigheten ger Diligentia en direktavkastning på 7,5 %.

I samband med förvärvet i Kista köpte NCC tomtmarken Backeböl 1:814 i Nacka för 2 Mkr.

 

Realia förvärvar fastighetsbestånd i Norrköping

(991015) Realia AB har träffat avtal med NCC om förvärv av 10 fastigheter i centrala Norrköping. Köpeskillingen uppgår till 224,5 Mkr. Fastigheternas uthyrbara yta uppgår till 40 135 kvm.

De förvärvade fastigheternas hyresvärde uppgår till ca 31,9 Mkr. Vakansgraden uppgår till ca 9%. Efter förvärvet uppgår Realias fastighetsbestånd i Norrköping till ca 93 000 kvm.

Förvärvet sker genom upptagande av lån samt en riktad nyemission till NCC om 2.693.966 B-aktier, med en avräkningskurs om 9,28 kr. Förvärvet beräknas initialt innebära ett oförändrat resultat per aktie.

 

Fortsatt koncentration i Drott

(991012) Avvecklingen av Drotts oprioriterade fastighetsbestånd fortgår planenligt. 15 fastigheter har sålts för totalt 204 Mkr med en reavinst om cirka 45 Mkr.

Två utlandsfastigheter - I England och i Luxemburg - har sålts för totalt 65 Mkr. Drott äger nu sammanlagt fyra fastigheter i utlandet. Slutförhandling har inletts om den sista Englandsfastigheten.

I Örebro har sex bostadsfastigheter sålts för 86 Mkr. Affären är i linje med ambitionen att koncentrera bostadsbeståndet till Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen. Fyra av de sålda fastigheterna förvärvades av Drott i en större strukturaffär hösten 1998. Därutöver har Drott sålt tre bostadsfastigheter i Göteborg, en i Arvika, en i Ödåkra utanför Helsingborg samt två små kommersiella fastigheter belägna i Malmö och Danderyd utanför Stockholm. Total försäljningslikvid 53 Mkr.

Drott har vidare förvärvat sju bostadsfastigheter i Stockholm och Solna samt ett kontorsprojekt längs E4:an vid Järva Krog, cirka 3 km norr om Norrtull. Tillgångarna har förvärvats via bolag, där Drott betalat 34 Mkr för aktierna och övertagit lån o dyl för cirka 110 Mkr. Start för det cirka 8 000 kvm stora projektet planeras till nästa år.

 

Kungsleden säljer i Eskilstuna

(991008) Fastighetsbolaget Kungsleden har per 991201 sålt fastigheten Vampyren 12 i Eskilstuna för 20 Mkr. Fastigheten inrymmer Hotell Smeden och köpare är hotellets operatör. Kungsleden gör en reavinst om 6 Mkr.

"Fastigheten är i behov av en större renovering varför försäljning aktualiserats" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

 


 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.
©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp