[an error occurred while processing this directive]

 

Kungsleden köper SKFs huvudkontor

(990930) Fastighetsbolaget Kungsleden har förvärvat SKF:s huvudkontor i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 153 Mkr och SKF har i samband med försäljningen tecknat ett 10-årigt hyresavtal. Byggnaden inrymmer ca 18.000 kvm varav 15.000 kvm kontor.

"Fastigheten passar väl in i vår idé om en fastighetsportfölj med hög och stabil direktavkastning. Fastigheten är belägen i ett område som kommer att utvecklas positivt de närmaste åren" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

 

NCC säljer två kontorsfastigheter i Düsseldorff

(990923) NCC Fastigheter har tecknat ett avtal med Despa Immobilienfond om försäljning av två kontorsfastigheter i Neues Zentrum Seestern i Düsseldorf. Köpeskillingen uppgår till ca 250 Mkr, vilket ger köparen en avkastning på 6,2%. Försäljningen ger en vinst på ca 14 Mkr.

Marken förvärvades i början av 90-talet och 1997 såldes första etappen av projektet. Fjärde etappen av Neues Zentrum Seestern beräknas stå klar i slutet av året. Fastigheten med en uthyrbar yta på 16.000 kvm och är på förhand uthyrd till 95%. Den innehåller kontor och ett Mercure-hotell som öppnar den 1 oktober.

Därmed är 50.000 av totalt 80.000 kvm av projektet utvecklat och uthyrt. Förutsättningarna bedöms vara goda för resterande 30.000 kvm uppdelat i tre etapper, varav den första just har byggstartats.

 

Capona etablerar sig i Finland

(990915) Capona etablerar sig i Finland genom att förvärva hotellfastigheten Good Morning Hotels Helsingfors-Vanda med 112 hotellrum från Andelsbanken Realum. Capona tar med detta förvärv ett första steg in på den finska hotellfastighetsmarknaden.

Förvärvet sker genom köp av samtliga aktier i det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Kiinteistö Oy Hotelli Pilotti med tillträdesdag den 1 oktober 1999. Fastighetens förvärvspris uppgår till cirka 19 MFIM, vilket motsvarar cirka 28 MSEK.

Fastigheten är uthyrd med ett fast hyresavtal kopplat till finsk inflation. Capona målsättning är att teckna ett omsättningsbaserat hyresavtal när nuvarande hyresavtal, som förfaller i maj 2002, omförhandlas. Dagens marknadshyresnivån för hotell i Vanda ligger på en högre nivå än den nuvarande hyran. Direktavkastningen med nuvarande hyresavtal uppgår på årsbasis till knappt 8 procent. Efter genomfört förvärv kommer Caponas resultat efter skatt på årsbasis att öka med cirka 0,5 MSEK.

 

Humlegården investerar i central fastighet i Stockholm

(990907) Humlegården Fastigheter AB har träffat överenskommelse om förvärv av fastigheten Styrpinnen 20 för 107,2 miljoner kronor. Avsikten är att under nästa år genomföra betydande tilläggsinvesteringar för att omvandla husets två översta våningar till ca 2.000 kvm högkvalitativa kontorslokaler med utsikt över Berzelii Park och Nybroviken.

Säljaren, GHH Grand Hôtel Holdings AB med dotterbolag, kommer kvarstå som hyresgäst för fastighetens nedre våningsplan som innehåller konferens- och teaterlokalen China.

Fastigheten, som f n har en uthyrbara yta på 4.265 kvm, kommer att tillträdas den 1 november 1999. Humlegårdens totala investering bedöms uppgå till drygt 150 Mkr.

 

Tornet säljer Belgien-fastigheter

(990906) Fastighets AB Tornets dotterbolag Euro Tower AB tecknar avtal med ett bolag närstående Fortress Investment Corporation om försäljning av 10 bolag inkluderande totalt 9 fastigheter i Belgien. Efter försäljningen återstår endast sex utlandsfastigheter i koncernen, varav en i Belgien, två i Frankrike och tre i Tyskland.

Försäljningen sker till det bokförda värdet och omfattar 54.000 kvm. Fastigheterna frånträdes 991001.

 

Diligentia gör strategiskt förvärv i Köpenhamn

(990902) Diligentia har förvärvat fem kontorsfastigheter för totalt 428 miljoner Dkr i centrala Köpenhamn. Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta på knappt 39 000 kvm.

Fyra av de fem fastigheterna är nybyggda eller nyrenoverade och de har förvärvats från bland annat de börsnoterade fastighetsutvecklingsbolagen KEOPS och TK Development. Den sammanlagda årshyran uppgår till 33 miljoner Dkr vilket motsvarar en initial direktavkastning på 7%.

Samtliga fastigheter är fullt uthyrda med hyresavtal vars löptid varierar mellan fem och tio år. Hyreskontrakten har full indexuppräkning. Bland de större hyresgästerna kan nämnas Rigspolitiet i Köpenhamn, Leo Burnett Denmark, Capilex A/S (Lóreal) och Gallup A/S.

 

Wallenstam köper kommersiellt och säljer bostäder

(990901) Wallenstam ökar sitt kommersiella bestånd genom köp av det så kallade Turionhuset, Södra Gubberogatan, Göteborg. Köpet omfattar 15 800 kvm och tillträde till fastigheten sker 991001. Köpesumman uppgår till ca 95 Mkr (ca 6.000 kr/kvm). Fastigheten består till större delen av kontorsytor som idag är uthyrda till 70%.

Samtidigt säljer Wallenstam förädlade bostadsfastigheter på Södra vägen 71 och Lasarettsgatan 7 i Göteborg. Försäljningspriset uppgår till 55,8 Mkr vilket motsvarar ca 11.900 kr/kvm och är i nivå med bolagets värdering. Den nya ägaren tillträder fastigheterna 991001.

 

Mandamus köper fastigheter i Halmstad och Värnamo

(990831) Mandamus förvärvar åtta fastigheter i Halmstad och Värnamo från GEMS Sweden BV för 186,7 Mkr. GEMS Sweden AB ägs av General Electric och Morgan Stanley och företräds i Sverige av Asset Managementbolaget NIAM AB.

Fastighetsbeståndet består av åtta fastigheter med en totalt uthyrningsbar area om 25.987 kvm, varav 12.758 kvm i Halmstad och 13.229 kvm i Värnamo. Flertalet av fastigheterna är byggda på 90-talet. Andelen bostäder uppgår till ca 80% och stärker ytterligare Mandamus profil som bostadsfastighetsbolag.

Det totala hyresvärdet för de förvärvade fastigheterna är knappt 23 Mkr.

 

Drott förvärvar kontorsfastighet i Stockholm för 308 Mkr

(990828) Drott har förvärvat fastigheten Blästern 14 i Norra Stationsområdet i Stockholm. Uthyrbar yta 17 000 kvm varav 14 100 kvm kontor, friköpt mark och fullt uthyrt. Priset 308 Mkr motsvarar en direktavkastning på 6%, baserat på nuvarande kontrakt.

Fastigheten på Gävlegatan 16-18 om- och tillbyggdes åren 1990-91 och har ett 20-tal hyresgäster. Standarden är mycket god och snitthyran för kontor är f n drygt 1 400 kr per kvm. Området är i stark tillväxt och fastigheten passar väl in i Drotts kontorsbestånd i Stockholm.

Säljare är Evidentia Fastigheter AB och tillträde sker 991001.

 

Kungsleden lämnar Gotland

(990820) Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt samtliga sina fastigheter på Gotland för 18,8 Mkr. Fastigheterna är belägna i Othem, Stånga, Hemse och Visby. Avkastningen före fastighetsadministration uppgår till 9,2 %. Köpare är ett lokalt fastighetsbolag. Försäljningen sker utan resultateffekt.

 

Diligentia slutför försäljningen av Quinta da Fonte

(990810) Diligentia har sålt det resterande markområdet i "Quinta da Fonte Office Park", beläget mellan Lissabon och Cascais i Portugal. Köpare är Akeler S.A., ett bolag inom Security Capital koncernen. I och med köpet fullföljer Akeler den option på marken som företaget haft sedan affären mellan Diligentia och Akeler förra året.

I samband med att Akeler i september 1998 köpte fastigheter i Quinta da Fonte av Diligentia fick företaget en option att köpa mark i samma område. Optionen fullföljs i och med att Akeler köper markområdet på ca 28 000 kvm av Diligentia med successivt tillträde 1999-2001.

Genom försäljningen tar Akeler över hela Diligentias organisation i Portugal med 18 anställda. Köpeskillingen uppgår till 4,3 miljarder escudos. Detta motsvarar cirka 192 Mkr eller 6 500 kr per kvm byggrätt. Försäljningen ger ingen resultatpåverkan.

 

Diligentia säljer fastigheter i Portugal och Spanien

(990805) Diligentia har sålt ett hotell i Portugal och en kontorsfastighet i Spanien. Den sammanlagda försäljningssumman uppgår till cirka 110 Mkr. Försäljningarna medför inte någon resultatpåverkan.

Hotel Cristal i Algarve, Portugal, med 120 rum har sålts för 1,2 miljarder escudos. Detta motsvarar strax över 50 Mkr.

Kontorsfastigheten Marquès de la Argenterra 4 i Barcelona, Spanien, har sålts till ett spanskt fastighetsbolag. Fastigheten omfattar en yta på 3 270 kvm. Köpeskillingen uppgår till 1,1 miljarder pesetas, vilket är strax under 60 Mkr.

 

Evidentia säljer fastighet i Madrid

(990804) I samband med bolagsstämman i maj aviserades att preliminär överenskommelse träffats med en köpare till Evidentias stora fastighet Aduana i Madrid. Försäljningen har nu genomförts och full likvid erhållits. Köpeskillingen uppgick till 4100 MESP (motsvarande ca 220 Mkr). Priset innebär, efter avdrag för kostnader i samband med försäljningen, en mindre vinst.

Evidentias fastighetsbestånd i utlandet har härmed reducerats till ett 50 procentigt innehav i ett bolag, som äger en kontorsfastighet i centrala Madrid.

 

Mandamus säljer sin sista fastighet i Holland

(990730) Mandamus har avyttrat sin sista kvarvarande fastighet i Holland belägen i Hoofddorp utanför Amsterdam. Fastigheten har avyttrats till en lokal köpare för 32,5 Mkr. Affären ger Mandamus en mindre realisationsvinst om cirka 0,5 Mkr.

Efter denna försäljning äger Mandamus endast tre fastigheter utanför Sverige. De tre kvarvarande fastigheterna, alla kommersiella, är belägna i Köpenhamn, Stuttgart och Frankfurt an der Oder. De kvarvarande utländska fastigheterna motsvarar endast drygt 6 procent av bokfört värde för koncernens fastighetsbestånd.

 

Drott säljer i Storbritannien och gör reavinst på 70 Mkr

(990712) Drott meddelade idag att bolaget nyligen har genomfört affärer avseende försäljning av fem fastigheter i och kring London. Priserna motsvarar i genomsnitt 38 400 kr per kvm och en genomsnittlig direktavkastning på 7,5%. Tillträde sker under juli 1999.

Försäljningarna inbringade totalt 410 Mkr med en realisationsvinst före skatt på 70 Mkr.

Sedan årsskiftet har Drott avyttrat tio fastigheter i Storbritannien - tre återstår att sälja En successiv avveckling pågår av det utlandsbestånd som Drott blev ägare till genom förvärvet av Näckebro.

 

NCC säljer fastigheter i Jönköping för 167 Mkr

(990707) NCC har träffat avtal med Vasakronan om försäljning av fastigheterna Öriket och Rälsen i Jönköping. Köpeskillingen uppgår till ca 167,5 Mkr.

Fastigheten Öriket som är belägen vid Munksjöns strand, ca 800 m söder om centrum, uppfördes 1992 och har en sammanlagd yta på ca 16 000 kvm. Fastigheten Rälsen på ca 1 500 kvm består av f d lokstallar ombyggda till moderna kontorslokaler 1987.

Köparen tillträder fastigheterna den 1 september 1999.

 

Stor reavinst när Tornet säljer bostäder i Stockholm

(990705) Fastighets AB Tornets dotterbolag MälarTornet säljer 20 fastigheter i Stockholm, Södertälje samt Järna till ett pris av cirka 245 Mkr, vilket medför en reavinst på cirka 70 Mkr. En del av försäljningen sker i bolagsform medan andra fastigheter säljs styckevis.

De försålda fastigheterna består dels av bostadsfastigheter belägna i Stockholms innerstad, södra närförorter och Södertälje samt en kommersiell fastighet i den oprioriterade orten Järna. Fastigheterna frånträdes senast 31 oktober.

 

Wallenstams försäljning av Malmö-beståndet nu klart

(990702) Försäljning av fastigheterna om 84 000 kvm i Malmö är nu genomförd. Köparen Heimstaden A/S tillträdde fastigheterna per 990630.

Försäljningssumman uppgår till 508 Mkr vilket är 8% över Wallenstams interna värdering per 981231. Affären innebär för Wallenstam en reavinst om ca 70 Mkr.

 

Humlegården investerar i centrala Stockholm

(990701) Humlegården Fastigheter AB har träffat överenskommelse med Gyllenforsen Fastigheter KB - som ägs av KP Pension & Försäkring - om förvärv av fastigheten Österbotten 18, Birger Jarlsgatan 27, Stockholm för 158 miljoner kronor. Birger Jarlsgatan 27 är en attraktiv förvaltningsfastighet av hög kvalitet med en uthyrbar yta på 4.198 kvm. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till Birger Jarlsgatan 25 som Humlegården också äger och där ett omfattande ombyggnadsprojekt f n genomförs.

Humlegården har samtidigt kommit överens med Gyllenforsen om försäljning av fastigheterna Vingråen 33 på Tegnérlunden 3, Stockholm, Deucalion 10 på Västerlånggatan 72, Stockholm samt Anten 6 på Eddagatan 4 - 8 Malmö för sammanlagt 115 miljoner kronor.

Ovanstående transaktioner kommer innebära en realisationsvinst på ca 19 miljoner kronor för Humlegården. Fastigheterna kommer att från- resp tillträdas den 1 september 1999. Efter förvärvet uppgår den uthyrbara ytan på bolagets fastigheter till drygt 120.000 kvm och marknadsvärdet till ca 2,2 miljarder kronor.

 


 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.
©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp