[an error occurred while processing this directive]

 

Pandox förvärvar hotellfastigheten Grand Hotel Borås

(990628) Renodlingen av Fastighets AB Tornets fastighetsbestånd tar ett stort steg framåt i och med avyttringen av ett större antal fastigheter inom ramen för dotterbolaget Malmstaden. Tornet avyttrar hela 54 fastigheter på ett antal oprioriterade orter till bokfört värde.

Försäljningarna innebär att Tornet helt lämnar Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tidaholm och Skara kommun.

"Jag tror att Tornet har utomordentliga förutsättningar att nå målet om koncentration till prioriterade orter inom utsatt tid. Avyttringstakten har hela tiden varit högre än den ursprungliga planen", säger Sverker Lerheden, VD för Fastighets AB Tornet.

 

Pandox förvärvar hotellfastigheten Grand Hotel Borås

(990623) Pandox Hotellfastigheter AB (publ) förvärvar hotellfastigheten Grand Hotel Borås. Hotellet har 158 rum och omfattande restaurang- och konferensverksamhet. Hotellrörelsen ägs och drivs av Svenska Stadshotell AB och distribueras av First Hotels genom ett franchiseavtal.

Fastighetens anskaffningsvärde, inklusive latent skatt, uppgår till cirka 70 MSEK. Driftsöverskottet beräknas på helårsbasis uppgå till 5,6 MSEK och direktavkastningen blir därmed 8,1%. Pandox resultat efter skatt ökar med 1,0 MSEK, motsvarande en vinst per aktie med 7 öre. Kassaflödet per aktie förbättras med 14 öre.

 

Diligentia förvärvar fastighet i Malmö för 143 Mkr

(990621) Malmö Kommun och Diligentia har idag överenskommit att Diligentia förvärvar del av fastigheten Bilen 4 (före detta SAAB-fabriken). Tillträde avses ske den 1 oktober 1999 efter det att Tekniska Nämnden och kommunfullmäktige i Malmö godkänt försäljningen.

Totalt omfattar området drygt 100 000 kvm och utnyttjas idag huvudsakligen som mäss- och kongresscenter. Med nuvarande användning avkastar fastigheten 5,5 procent per år.

Diligentia avser att successivt förädla fastigheten och planerar att i en första etapp omvandla en del av fastigheten till attraktiva och moderna kontor på sammanlagt 30 000 kvm med inflyttning från och med halvårsskiftet nästa år.

 

Columna Fastigheter förvärvar byggrätter

(990618) Columna Fastigheter har förvärvat 57.000 kvadratmeter byggrätt i Botkyrka Kommun. Tomterna ligger i omedelbar närhet av Columna-ägda Slagsta Centrum, som för närvarande byggs om till ett modernt köpcentrum med hotell.

Byggrätterna avser byggnation av cirka 57.000 kvm kontors- eller industrilokaler.

Columna Fastigheter skall nu undersöka möjligheterna att istället nyttja marken till att bygga bostäder. Om planerna går i lås beräknas byggnation inledas inom cirka 2-3 år.

 

Wihlborgs säljer fastigheter för 95 Mkr

(990609) Som ett led i Wihlborgs fortsatta omstrukturering av fastighetsbeståndet, har 6 fastigheter sålts för en total köpeskilling om 95 Mkr, med en förädlingsvinst uppgående till 8 Mkr. Fastigheternas sammanlagda yta är c:a 14.000 Kvm.

De nya köparna tillträder fastigheterna under andra kvartalet 1999, förutom i två fall, där tillträde sker under kvartal tre 1999.

"Försäljningarna innebär att Wihlborgs lämnar de oprioriterade orterna Borås och Kumla, samt att vi tagit ytterligare steg i renodlingen mot större och mer rationella förvaltningsenheter inom Stockholmsregionen, säger VD Erik Paulsson i en kommentar till affärerna".

 

Mandamus lämnar Kristinehamn och ökar i Malmö

(990603) Mandamus säljer samtliga fastigheter i Kristinehamn för 45 Mkr med en realisationsvinst på drygt 4 Mkr. Försäljningen omfattar totalt sju fastigheter med en uthyrningsbar area om ca 13.500 kvm. Efter denna försäljning har Mandamus sedan årsskiftet lämnat 12 kommuner och äger nu fastigheter i 54 kommuner.

Mandamus förvärvar samtidigt en större bostadsfastighet i centrala Malmö för 75 Mkr. Den förvärvade fastigheten omfattar 11.810 kvm varav 10.189 kvm bostäder. Fastigheten förvärvas från Byggnadsentreprenörerna med tillträde den 1 september 1999.

Effekten av affärerna är att löpande resultat efter finansnetto ökar med ca 2,2 Mkr på årsbasis.

 

Castellum förvärvar fastigheter för 200 Mkr

(990601) Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat nio kommersiella fastigheter i Storgöteborg och Öresundsområdet för sammanlagt ca 200 Mkr.

Genom dotterbolaget Harry Sjögren i Mölndal har Castellum i en affär förvärvat sex, till varandra gränsande, kontors- och industrifastigheter i Lackarebäck i Mölndal med skyltläge mot södra motorvägsinfarten till Göteborg. De förvärvade fastigheterna, som tillträds den 1 oktober, har en total uthyrningsbar yta om ca 39 000 kvm, varav ca 5 000 kvm är vakanta. Fastigheterna innehåller också byggrätter, som möjliggör utbyggnader om totalt ca 10 000 kvm. Den totala köpeskillingen uppgår till ca 150 Mkr inklusive lagfartskostnader.

Harry Sjögren AB har dessutom för 42 Mkr förvärvat ytterligare en lager- och kontorsfastighet i Högsbo-Sisjöns industriområde i södra Göteborg, där bolaget har ett betydande bestånd. Hela den uthyrningsbara ytan om 5.490 kvm har i samband med affären långsiktigt hyrts ut till säljaren. I fastigheten, som tillträddes den 1 april, ingår dessutom en outnyttjad byggrätt om ca 2.000 kvm, där en tillbyggnad planeras.

Dotterbolaget Fastighets AB Briggen har för en sammanlagd köpeskilling om ca 8 Mkr förvärvat, dels en lagerfastighet om 1 640 kvm i Elisedal i Malmö, dels en outhyrd kontors- och lagerfastighet om 2 500 kvm intill en av bolagets befintliga fastigheter i Helsingborg. Tillträde till fastigheterna beräknas ske under hösten.

 

NCC säljer fastighet i Helsingfors

(990601) NCC Puolimatka har träffat avtal med Tapiola-gruppen om försäljning av en fastighet i Vantaa i utkanten av Helsingfors. Köpeskillingen uppgår till 40 MFIM, d.v.s. drygt 60 miljoner svenska kronor. Det är El-Giganten som kommer att öppna sin första finska butik i fastigheten till hösten.

Fastigheten är på totalt 5.200 kvm och kommer att innefatta butiks-, lager- och kontorslokaler samt 120 parkeringsplatser. El-Giganten ägs av norska Elkjöp-gruppen, ett börsnoterat bolag med den största butikskedjan för hushållsmaskiner och elartiklar i Skandinavien.

Det kommersiella utbudet i Vantaa ökar stadigt bl.a tack vare det attraktiva läget. Den nu sålda fastigheten ligger i direkt anslutning till shoppingcentrat vid Tuusulantie, en av huvudvägarna från Helsingfors som också leder till flygplatsen. NCC Puolimatka utvecklar fastigheten som kommer att stå färdig under sommaren.

 

Wallenstam köper 17.000 kvm i Stockholm

(990530) Wallenstam köper Boo Sjukhus i Orminge, Stockholm. Fastigheten ligger i direkt anslutning till bostadsområdet som sedan tidigare ägs och förvaltas av Wallenstam. Fastigheten är idag delvis uthyrd. Köpesumman uppgår till 42,5 Mkr och tillträde sker 990701. Fastighetsförvärvet beräknas påverka förvaltningsresultatet positivt redan från 1999.

Samarbetsavtal har tecknats med Bureägda Vittra om att etablera förskola och skola i fastigheten.

 

Vasakronan köper central fastighet i Göteborg

(990519) Vasakronan fortsätter att expandera i Göteborg och köper fastigheten Nordstaden 17:6 av Akelius Fastighets AB. Fastigheten ligger centralt. Köpeskillingen uppgår till 35 Mkr.

Fastigheten uppfördes 1862 och byggdes om 1991-96 och är väl underhållen. Fastigheten ligger på Kronhusgatan 9,11 och 13 i Västra Nordstaden. Kontorsfastigheten är på 4 500 kvm och är en äldre moderniserad fastighet. I fastigheten är 14% vakant.

 

NCC säljer fastighet i centrala Stockholm för 121 Mkr

(990518) NCC Fastigheter har träffat avtal med Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv om försäljning av fastigheten Nedre Vätan 4 i centrala Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 121 miljoner kronor och affären innebär en vinst för NCC på 17 miljoner kronor.

Fastigheten, som är från 1880-talet, har totalrenoverats under 1980- och 90-talet. Den inrymmer såväl kontor som butiker, är på ca 3.200 kvm och har ett mycket attraktivt läge på Birger Jarlsgatan 33. Fastigheten är fullt uthyrd och största hyresgästen är Celsius AB. Driftnettot för fastigheten var 1998 5,7 miljoner kronor.

Köparen tillträder fastigheten den 1 juli 1999.

 

Vasakronan säljer två bostadsfastigheter i Malmö

(990504) Vasakronan fortsätter att renodla beståndet och säljer två bostadsfastigheter vid Möllevångstroget till MKB. Köpeskillingen uppgår till 19,5 Mkr.

Fastigheterna Hagen 1 och Lodet 1 har en totalyta på 2 944 kvm fördelade på 37 lägenheter. Inom fastigheten Hagen 1, som är direkt belägen vid Möllevångstorget, finns tre butikslokaler i bottenplanet. Köpeskillingen 19,5 Mkr motsvarar 6 624 kr/kvm.

 

Vasakronan köper fastighet i Gamla stan

(990409) Vasakronan kompletterar sitt fastighetsbestånd i Gamla Stan i Stockholm med förvärv av fastigheten Apollo 1 på Skeppsbron. Köpeskillingen uppgår till 32 Mkr.

Fastigheten Apollo 1 ligger på Skeppsbron 26 i Gamla Stan med ett mycket bra läge. Kontorsfastigheten är på 1 450 kvm och är uppförd på 1630-talet. Hyresgästerna består av ett flertal mindre företag. Det finns idag en mindre vakans. Fastigheten är i bra skick och bolaget ser en god potential för ytterligare förädling.

Vasakronan har nu har 7 fastigheter i Gamla Stan med ett marknadsvärde på cirka 400 Mkr.

 

Wihlborgs byter fastigheter i Göteborg

(990407) Wihlborgs säljer fastigheten Gårda 4:11 i Göteborg, omfattande c:a 7 500 kvm kontor. Köpeskillingen uppgår till 42,5 Mkr och köpare är Platzer Fastigheter AB.

Wihlborgs köper exploateringsfastigheten Tingstadsvassen 34:1 i Göteborg, innehållande 5 800 kvm byggrätt med färdigställt grundläggningsarbete. Köpeskillingen uppgår till 13 Mkr och säljare är Platzer Fastigheter AB.

Wihlborgs har träffat avtal om förvärv av återstående del av den tidigare hälftenägda fastigheten Brämaregården 13:2 i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 12 Mkr, och säljare är Oskarsborg AB.

Affärerna medför att Wihlborgs fastighetsinnehav i Göteborg minskar med 17,5 Mkr, utan resultatpåverkan. Avsikten är att de förvärvade grannfastigheterna Tingstadsvassen och Brämaregården, skall förädlas och därefter avyttras.

 

 

Castellum förvärvar fastigheter för 240 Mkr

(990407) Fastighetsbolaget Castellum har förvärvat tre kommersiella fastigheter i Lund och Malmö samt en större byggrätt i Lund för sammanlagt 220 Mkr. I Stockholm och Västerås har två kommersiella fastigheter förvärvats för sammanlagt 20 Mkr.

Genom dotterbolaget Fastighets AB Briggen i Malmö har Castellum förvärvat två, till varandra gränsande, fastigheter i Råbyholms industriområde i Lund, båda med skyltläge mot motorvägen E22. För 55 Mkr har förvärvats en lager- och kontorsfastighet om totalt 10 640 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 1 600 kvm är vakanta vid tillträdet. Vidare har en kontorsfastighet om 11 738 kvm och en byggrätt om ca 10 000 kvm förvärvats för 93 Mkr. De befintliga byggnaderna är fullt uthyrda.

Vid Fredriksbergsgatan i Malmö har Briggen för 41 Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet om 8 970 kvm uthyrningsbar yta, varav ca 20 % är vakanta vid tillträdet. Fastigheten, som även innehåller ca 1 200 kvm garage, kommer under de närmaste åren att genomgå en omfattande upprustning.

 


 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.
©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp