[an error occurred while processing this directive]

 

Columna förvärvar fastighet från Larmag-gruppen

(990331) Under december 1998 träffades en principöverenskommelse med Lars-Erik Magnusson och Larmag-gruppen kring delar av Columna Fastigheters aktieinnehav i Larmag Energy NV.Överenskommelsen är nu klar.

Affären innebär att Columna Fastigheter förvärvar en fastighet i Amsterdam från Larmag-Gruppen för 25 MNLG (ca 100 MSEK). Fastigheten är externt värderad till ca 100 MSEK, vilket motsvarar ett direktavkastningskrav om ca 8%.

Som betalning erlägger Columna Fastigheter 4.000.000 av de totalt 13.800.000 aktier i Larmag Energy NV som Columna Fastigheter innehar. Aktierna avräknas till ca 7:50 SEK per styck. Därutöver kommer Columna Fastigheter att avstå från sin säljoption beträffande resterande 9 800 000 aktier i Larmag Energy. Detta värderas i överenskommelsen till ca 7,5 MSEK. Resterande del av köpeskillingen erläggs genom övertagande av lån. Fastigheten genererar ett resultat om ca 4 MSEK per år och ett kassaflöde på ca 5 MSEK år.

Därmed säkerställer Columna Fastigheter ca 37 MSEK av fordringen mot Lars-Erik Magnusson som tidigare nedskrivits till noll.

 

Vasakronan köper central fastighet i Kristianstad

(990330) Vasakronan köper fastigheten Karl XI i Kristianstad av Balder. Fastigheten ligger centralt belägen vid Lilla Torg. Köpeskillingen uppgår till 12 Mkr. Fastigheten är på drygt 2 000 kvm. Genom förvärvet kan Vasakronan erbjuda kontor och butiker vid Lilla Torg som är Kristianstads absoluta centrum för handel.

Efter köpet har Vasakronan ett fastighetsbestånd i Kristianstad på 67 000 kvm med ett marknadsvärde på cirka 322 Mkr.

 

Drott köper av HSB och inleder bostadsrättsombildningar

(990325) Drott förvärvar 75 fastigheter om totalt 246.000 kvm, varav 152.000 kvm bostadsyta, av HSB för 1,7 Mdr. Förvärvet ger en direktavkastning på 6,8% (plus räntebidrag) och förbättrar Drottkoncernens resultat och kassaflöde på årsbasis med 30 Mkr respektive 46 Mkr. Den synliga avkastningen på eget kapital i förvärvet blir ca 15%.

Med affären ökar bostadshyrornas andel av Drotts totala hyresintäkter från 34 procent till 36%. Av de 2.400 lägenheterna, samtliga centralt belägna, finns 1.400 i Stockholm (1.000 inom tullarna), 200 i Göteborg, 600 i Karlstad, 100 i Alingsås och 100 i övriga orter. Lokalytorna ligger företrädesvis i Stockholm och Göteborg.

Drott kommer omgående att öppna för bostadsrättsbildningar i det förvärvade beståndet. Drott avser även att utreda eventuella bostadsrättsbildningar i befintligt bestånd.

Drott säljer samtidigt två projektfastigheter till HSB med en realisationsvinst 39 Mkr

 

Wallenstam köper byggbar mark i Göteborg

(990322) Wallenstam köper en kommersiell fastighet på Gruvgatan 1 / Olof Asklunds gatan 2-4 i Högsbo. Förvärvet omfattar ca 4.400 kvm tomtyta med en byggmöjlighet om ca 9.000 kvm. Köpesumman uppgår till 5 Mkr och tillträde sker 1 april. Förvärvet ger Wallenstam möjlighet att öka sin kommersiella andel i Göteborg.

 

Wihlborgs säljer fastigheter i Örebro

(990311) Wihlborgs har träffat avtal om försäljning av bostadsfastigheterna Hökerberg 9 och Prästgården 13 i Örebro. Köpeskillingen uppgår till 115 Mkr, och affären ger en marginellt positiv resultatpåverkan.

Den nye ägaren, Esswege Fastigheter AB, tillträder fastigheterna den 15 april 1999.

 

Wallenstam ökar sitt bostadsbestånd i Stockholm

(990308) Wallenstam köper en bostadsfastighet på Timmermansgatan 38 på Söder i Stockholm. Förvärvet omfattar 1.400 kvm fördelat på 31 lägenheter, med kommersiell yta i entréplan. Köpesumman uppgår till ca 15 Mkr och tillträde sker 1 mars 1999.

Förvärvet påverkar Wallenstams resultat positivt redan under 1999.

 

Wallenstam säljer hela sitt bestånd i Malmö

(990224) Wallenstam har tecknat avtal om försäljning av hela sitt fastighetsbestånd i Malmö. Beståndet omfattar ca 84.000 kvm med ca 1.000 lägenheter och säljs till det norska fastighetsbolaget Heimstaden AS.

Försäljningspriset är väl i nivå med Wallenstams värdering av fastigheterna per 981231, vilket innebär en inte oväsentlig reavinst för Wallenstam. Fastigheterna tillträdes av köparen efter due diligence under april månad.

Efter försäljningen är Wallenstams verksamhet geografiskt koncentrerad till Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Till skillnad mot Wallenstams tidigare position i Malmö är Wallenstam på dessa orter en av de största privata bostadsförvaltarna.

 

Castellum satsar 300 Mkr på fastighetsköp och ombyggnad

(990218) Genom dotterbolaget Eklandia Fastighets AB i Göteborg har Castellum förvärvat en kontorsfastighet vid Linnéplatsen i Göteborg för en köpeskilling om 93 Mkr. Fastigheten, som är fullt uthyrd, har en total uthyrningsbar yta om 7 300 kvm. I förvärvet ingick även en intilliggande obebyggd fastighet med möjlighet till framtida nybyggnation. Eklandia har vidare köpt en lager- och kontorsfastighet om ca 4 800 kvm på Hisingen i Göteborg, där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Köpeskillingen uppgick till 32 Mkr.

Dotterbolaget Harry Sjögren AB har för 23 Mkr förvärvat en kontors- och lagerfastighet om ca 5 600 kvm i Åbro Industriområde i Mölndal, där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter.

Aspholmen Fastigheter AB, som är Castellums lokala fastighetsbolag i Mälardalen, har för 19 Mkr förvärvat en kontors- och butiksfastighet om ca 2 500 kvm i centrala Uppsala.

Castellum startar inom kort genom sina dotterbolag också en rad olika ombyggnadsprojekt för sammanlagt 138 Mkr.

 

Realia förvärvar Vårbergs Centrum

(990218) Realia Fastighets AB förvärvar Vårberg Centrum, beläget ca 15 km sydväst om Stockholms city, för en köpeskilling om 97,5 Mkr. Säljare är Weland Fastigheter AB.

Förvärvspriset motsvarar en direktavkastning på minst 10 procent vid full uthyrning. Vårberg Centrum är en tomträtt med en total uthyrningsbar yta om knappt 25 000 kvm innehållande kontor, butiker, bostäder samt en tunnelbanestation.

Finansieringen sker dels genom upptagande av nya lån, dels genom en riktad nyemission av 2 036 199 Realia B-aktier till avräkningskursen 11,05 kr. Weland Fastigheter AB blir femte största aktieägare i Realia med drygt 2 miljoner aktier. Företaget är ett närstående bolag till Weland AB och Weland Stål AB, en stor industrikoncern mest känd för tillverkningen av gallerdurk och trappor.

 

Asticus säljer i Luxenburg

(990212) Asticus har sålt en obebyggd tomt om ca 7.500 kvm på rue Thomas Edison i Luxemburg till Immo Croissance SICAB, en i Luxenburg registrerad fastighetsfond.

Samtidigt har Asticus träffat avtal med köparen om uppförande av en kontorsbyggnad om ca 7.200 kvm på den försålda tomten. Byggnaden skall leveraras nyckelfärdig den 31 mars 2000.

Det totala värdet av redovisade transaktioner uppgår till MLUF 910 (MSEK 201). Det bokförda värdet på den försålda tomten uppgår MLUF 205.

 

NCC förvärvar tre fastigheter i centrala Göteborg

(990202) NCC Fastigheter har träffat avtal med Hasselblads om förvärv av tre fastigheter på Östra Hamngatan, mitt emot Operan, för 131 Mkr. Fastigheterna som idag inrymmer kontor och industrilokaler ska utvecklas till moderna kontorsfastigheter, då Hasselblads lämnar lokalerna.

De tre förvärvade fastigheterna som är mellan 30 och 130 år gamla är på ca 19.000 kvm och har oavbrutet varit i Hasselblads ägo. Hasselblad stannar kvar som hyresgäst under ytterligare ett antal år.

NCC Fastigheter tillträdde fastigheterna den 1 februari.

 

JM säljer stort fastighetsbestånd i södra Sverige

(990201) JM säljer sitt fastighetsbestånd i Skåne och Halmstad till Kungsleden AB för 1.240 Mkr. Affären ger JM en reavinst på 220 Mkr. Försäljningspriset överstiger de vid ingången av 1998 bedömda marknadsvärdena.

Tillträde sker den 1 maj med likvid den 1 aug 1999. Beståndet innehåller 43 fastigheter med en sammanlagd yta av ca 220.000 kvm. Det totala hyresvärdet uppgår till ca 145 Mkr.

 

Diligentia säljer bostadsfastigheter i Göteborg

(990127) Diligentia har sålt två bostadsfastigheter i Göteborg och gör en realisationsvinst på 14 Mkr. De sammanlagda försäljningsvärdena överstiger därmed fastigheterna bokförda värde med 14%. Köpare är Alexandersson Fastigheter Göteborg AB och GLG Fastigheter AB. Tillträde sker den 1 februari respektive 1 april 1999.

De båda fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar bostadsyta på 11.600 kvm. Dessutom finns övrig lokalyta på 2.300 kvm.

 

Pandox genomför förvärvet av Provobis Star Hotel

(990122) Pandox Hotellfastigheter AB förvärvar idag hotellfastigheten Provobis Star Hotel i Lund från NCC Fastigheter AB och Handelsbanken. Förvärvet baseras på ett optionsavtal mellan parterna från oktober 1998.

Hotellfastighetens förvärvspris inklusive transaktionskostnader uppgår till 101 Mkr. Direktavkastningen beräknas uppgå till 9 %. Hotellet har ett omsättningsbaserat avtal med golv.

Lunds hotellmarknad består av 11 hotell med en genomsnittlig storlek om 57 rum och en beläggning på ca 56 procent. Provobis Star Hotel är med sina 194 rum Lunds största fullservicehotell.

 

Balder omstrukturerar i fastighetsportföljen

(990114) Fastighets AB Balder köper fastigheten Oxen Mindre 33 på Luntmakargatan i centrala Stockholm för 300 Mkr. En del av fastigheten ska efter avstyckning säljas till ett i förhand bestämt pris på 25 Mkr.

Uthyrningsbara ytor före avstyckning uppgår till 14.400 kvm (varav kommersiella ytor 11.600 kvm) samt garage på 1.800 kvm. De årliga hyrorna uppgår till ca 25 Mkr, med hyreskontrakt som i första hand löper till den 31 dec 1999.

Bostadsområdet Toredamm i Göteborg säljs för 255 Mkr, vilket ger en realisationsvinst på 16 Mkr.

 

Castellum säljer bostadsfastigheter för 173 Mkr

(990112) Fastighetsbolaget Castellum har i två affärer genom dotterbolaget Harry Sjögren AB under januari 1999 avyttrat 10 bostadsfastigheter om totalt ca 30 000 kvm i Mölndal och Borås för sammanlagt 173 Mkr innebärande en vinst om 44 Mkr. Försäljningarna har inneburit en ytterligare koncentration av Castellums bostadsbestånd i Västverige till centrala Göteborg.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i Stockholm, Fastighets AB Brostaden, har Castellum förvärvat ytterligare en kontorsfastighet vid Mariehäll i Bromma för en köpeskilling om 14 Mkr. Fastighetens totala uthyrningsbara yta är 3 850 kvm, varav 60 % är vakanta vid tillträdet.

Eklandia Fastighets AB har köpt en lager- och kontorsfastighet om 7 560 kvm på Hisingen i Göteborg, där bolaget sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Fastigheten, som innehåller en outnyttjad byggrätt om ca 4 000 kvm, har förvärvats för 29 Mkr.

 

Wihlborgs säljer fastighet i Västervik

(990111) Wihlborgs säljer fastigheten Lindö 1 i Västervik, omfattande 3.700 kvm för äldreboende. Köpeskillingen uppgår till 31 Mkr, och affären ger en marginellt positiv resultatpåverkan. Den nye ägaren, Jikell Invest AB, tillträder fastigheten den 1 februari 1999.

Efter försäljningen återstår inget fastighetsinnehav i Västervik för Wihlborgs, som därmed lämnar en av bolagets oprioriterade orter.

 

Skanska förvärvar 50% av Gamla Filmstaden i Solna

(990108) Skanska köper 50% av Gamla Filmstaden Exploatering KB, som avser att exploatera fastigheten Filmstaden 15 i Solna. Köpeskillingen är 100 Mkr och säljare är Lundbergs. Den andra delägaren i bolaget bakom Gamla Filmstaden är HSB Stockholm.

Tillsammans avser Skanska och HSB att bygga 550 lägenheter samt 12.000 kvm kommersiella ytor.

 


 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.
©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp