[an error occurred while processing this directive]

 

Wallenstam säljer kommersiell fastighet på Hisingen

(981228) Wallenstam säljer en kommersiell fastighet på Hisingen i Göteborg. Fastigheten är på 3 467 kvm och köpeskillingen uppgår till 33 Mkr, vilket motsvarar drygt 9 500 kr/kvm. Försäljningen tillför bolaget en reavinst på ca 10 Mkr och indikerar en direktavkastning på 6%.

 

Fastighetspartner stärker soliditeten

(981221) Fastighetspartner säljer genom en kontantaffär tre bostadsfastigheter i Göteborg till HSB, Göteborg för totalt 322 Mkr. Fastighetspartner säljer vidare fastigheten Städet 1 i Solna till en bostadsrättsförening för 22 Mkr. Försäljningarna innebär en realisationsvinst om 1 Mkr.

Köpeskillingen för fastigheterna kommer att användas för amortering av lån i syfte att förbättra Fastighetspartners resultat och soliditet. Den genomförda affären innebär att soliditeten, exklusive övervärden, ökar från 17,3 % till 18,5 % samt att resultatet på årsbasis ökar med 5 Mkr.

 

Tornet fortsätter sin geografiska omstrukturering

(981221) Som ett led i Tornets strategi att koncentrera fastighetsbeståndet till prioriterade orter genomför Tornet att antal fastighetsaffärer.

Förvärv
Tornets dotterbolag MälarTornet förvärvar fastigheten Träbocken 1 i Sollentuna från Nordbankens Pensionsstiftelse till en köpeskilling om 65 Mkr. Förvärvet sker till en direktavkastning om cirka 7,5 %.

Bytesaffär
Avtal har tecknats med Nova Fastighetsförvaltning AB om en bytesaffär, varigenom Malmstaden förvärvar bostadsfastigheten Danserskan 1 i Norrköping och avyttrar fastigheterna Slottshagen 1:9 och Doppingen 5, båda belägna i Norrköping.

Försäljningar under senare tid
Malmstaden har avyttrat fastigheterna Nissafors1:110 i Gnosjö, Hjorten 23 i Gislaved, Hallonet 8 i Skövde och Gåvan 3 i Linköping för en sammanlagd köpeskilling om ca 17 Mkr. Tornets dotterbolag SkansTornet har avyttrat fastigheten Blomman 15 i Malmö. Köpeskillingen uppgår till 4,2 Mkr.

 

Diligentia avyttrar fastighet i Tyskland

(981218) Diligentia har sålt fastigheten Graf Adolfstrasse 63 i Düsseldorf, Tyskland. Köpeskillingen som uppgår till 90 Mkr medför ingen resultatpåverkan.

Fastigheten innehåller ca 4.000 kvm kommersiell yta uppdelat på 3.200 kvm kontor och 800 kvm butiksyta. Köpare är DG Anlage, en tysk fastighetsfond. Tillträde sker sista december 1998.

 

Diligentia drar ner kraftigt i Portugal

(981217) Diligentia har sålt fem fastigheter i Lissabon-området i Portugal. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt ca 270 Mkr och medför ej någon resultatpåverkan. Köpare är den lokala fastighetsfonden Imopolis. Tillträde sker vid årsskiftet. Vidare har under december ytterligare en fastighet sålts.

I och med detta har Diligentia sålt fastigheter för ca 625 Mkr i Portugal under 1998, vilket motsvarar ca 2/3 av Portugal-fastigheternas bokförda värde vid årets början. Efter försäljningen äger Diligentia endast fyra fastigheter i Portugal till ett bokfört värde av ca 300 Mkr.

 

NCC säljer fastighet i Oslo för 84 milj NOK

(981216) NCC:s norska dotterbolag NCC Eeg-Henriksen Eiendom säljer kontorsfastigheten Fyrstikkterrassen på Helsfyr nordost om Oslo till fastighetsbolaget P.S. Eiendom. Köpeskillingen uppgår till 84 miljoner norska kronor, vilket ger ett nollresultat.

Fyrstikkterrassen som stod färdig 1991 är på ca 8.000 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till bland andra WM-data och NæringsAkademiet.

 

Wallenstam ökar sitt kommersiella bestånd

(981214) Wallenstam köper 40 000 kvm, Mölnlycke gamla fabriker, av Mölnlycke Health Care AB för en summa av 40 miljoner kronor. Wallenstam har för avsikt att ytterligare förädla fastigheten och därigenom öka andelen av den totala uthyrda ytan.

Då Wallenstam tillträder fastigheten vid årsskiftet är ca 50 % av fastigheten uthyrd. Affären påverkar Wallenstams resultat positivt redan under första året.

 

Wihlborgs och Stockholmshem byter fastigheter

(981211) Wihlborgs Fastigheter AB och AB Stockholmshem har träffat avtal om byte av fastigheter i Stockholm. Wihlborgs avyttrar totalt 11 bostadsfastigheter varav 9 fastigheter inom tullarna och två i Västerort. Total uthyrbar yta uppgår till ca 33 000 kvm.

Wihlborgs erhåller 10 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar yta om ca 31 000 kvm. I förvärvet ingår en större centrumanläggning vid Brommaplan bestående av 3 fastigheter med 16 500 kvm uthyrbar yta. Dessutom förvärvas 7 fastigheter i närcentrumen, Hässelby Strand, Rågsved och Sätra med en uthyrbar yta om 14 500 kvm.

Fastighetsbytet innebär att Stockholmshem erhåller 436 lägenheter till ett värde av 375 Mkr med en direktavkastning på 5,8%. Värdet av de kommersiella fastigheterna som Wihlborgs erhåller uppgår till 240 Mkr med en direktavkastning på 7,3%. En kontant mellanskillnad om 135 Mkr utgår och bytet medför en resultatförbättring om 5 Mkr på årsbasis. Någon förädlingsvinst uppstår ej och påverkan på soliditeten är marginell.

 

NCC säljer del av kontorsprojekt i Helsingfors

(981201) NCC Puolimatka har träffat avtal med LEL Finska Arbetspensionskassan om försäljning av fastigheten Stella Nova, som ingår i kontorsprojektet Stella Business Park i Helsingfors. Köpeskillingen uppgår totalt till 80 miljoner FIM, varav NCC:s andel utgör hälften. För NCC innebär affären en god utvecklingsvinst.

Kontorsprojektet Stella Business Park innehåller fyra etapper, varav Stella Nova är den första som nu blir såld. Fastigheten som har en uthyrbar yta på 4.500 kvm kommer att stå klar under april 1999

 

Dotterbolag till Columna köper i Europa

(981123) Columna Fastigheter AB har tillsammans med den amerikanska fondförvaltaren Oaktree Capital Management tecknat avtal om förvärv av fastigheter i Holland för motsvarande cirka 530 miljoner kronor. Fastigheterna uppgår sammanlagt till cirka 65.000 kvadratmeter och består till övervägande del av kommersiella lokaler i Rotterdam. Direktavkastningen uppgår till ca 9%. Tillträde beräknas ske i december 1998. Säljare är bl.a Securum.

Av den totala investeringen står Columna Fastigheter för 30% genom det helägda dotterbolaget European Real Estate. Övriga 70% förvärvas av Oaktree Capital Management.

 

NCC säljer fastighet i Oslo för 115 miljoner Nkr

(981112) NCCs norska dotterbolag NCC Eeg-Henriksen Eiendom säljer kontorsfastigheten Grönvold Gård i Oslo till försäkringsbolaget Vital för 114,5 miljoner norska kronor. Affären ger en realisationsvinst på 12,5 miljoner norska kronor. Tillträde kommer att ske den 1 januari 1999.

Grönvold Gård som färdigställdes 1997 är på 10 550 kvadratmeter med en tomt på ca 5 800 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd med långa hyresavtal på minst tio år. Grönvold Gård har ett attraktivt läge såväl till Oslo centrum som till den nya storflygplatsen Gardermoen.

 

Drott koncentrerar geografiskt - satsar ytterligare på Kista

(981109) Drott lämnar lämnar åtta orter och förstärker på sex orter. Dessa affärer medför totalt en reavinst 220 Mkr.

Drott säljer 16 fastigheter värda 437 Mkr till Tornet. Fastigheterna ligger i Falun, Falköping, Karlstad, Skövde, Töreboda, Uddevalla och Uppsala. Den uthyrbara arean är 87 tkvm och realisationsvinsten 198 Mkr. Samtidigt förvärvar Drott 24 fastigheter i Alingsås, Eskilstuna, Halmstad, Nyköping, Stockholm och Örebro till ett värde av 307 Mkr. Arean är 71 tkvm, varav bostäder utgör 36%, kontor 32%, butiker 17% och övrigt 15%. Tillträde 1 december 1998. Till följd av affären lämnar Drott sex orter.

Ökad satsning på Kista
Drott säljer en fastighet i Lunda industriområde, två fastigheter i Lerum samt en fastighet i Färgelanda för totalt 222 Mkr. Ytan för de sålda fastigheterna är 42 tkvm och realisationsvinsten 22 Mkr. Samtidigt förvärvar Drott av köparen - Fastighetspartner - fem fastigheter och en byggrätt om 20 tkvm i Kista. Fastigheterna omfattar 23 tkvm uthyrbar area, varav 13 tkvm kontor och 10 tkvm lager. Tillträde den 1 december 1998. Nettoinvesteringen för Drott är 82 Mkr. Till följd av affären lämnar Drott två orter. Drott övertar även ej realiserade underskottsavdrag om 550 Mkr.

Affärerna med Tornet och Fastighetspartner innebär på kort sikt en sänkning av Drotts hyresintäkter med cirka 5 Mkr. På längre sikt bedöms dock utvecklingen bli positiv. Sammanlagd nettoförsäljning är 48 Mkr och realisationsvinsten uppgår till 220 Mkr.

Projektaffär Kista
Drott förvärvar Helgafjäll 6 i Kista från Skanska för att där uppföra en kontorsbyggnad om 23 tkvm. Nokia har tecknat principöverenskommelse om ett tioårigt hyresavtal för två tredjedelar av ytan och har option att även förhyra resterande delar. Hela projektkostnaden är beräknad till 410 Mkr, hyresvärdet är 43 Mkr och projektet färdigställs under senare delen av år 2000.

 

Diligentia byter fastigheter med SPP

(981105) Diligentia byter sitt fastighetsbestånd i Örebro till ett pris av 190 Mkr mot cityfastigheter på prioriterade delmarknader i Stockholm och Göteborg. Totalt nettoköper Diligentia fastigheter för 550 Mkr av SPP.

Totalt omfattar köpet drygt 58.000 kvm kontors- och bostadsyta i centrala Stockholm och Göteborg till ett värde av 740 Mkr. Försäljningspriset för Örebrobeståndet ger en reavinst på 10 Mkr.

Fastigheterna i Stockholm är i huvudsak belägna i centrala Stockholm och på malmarna. I Göteborg omfattar köpet åtta bostadsfastigheter och fyra kommersiella fastigheter i centrala lägen (bostadsfastigheterna ligger nära Gårda och Ullevi; den kommersiella delen av affären utgörs av det välkända Herzia-huset vid Packhus-platsen).

 

Tornet byter och säljer fastigheter

(981102) Tornet har utfört två bytesaffärer i Karlstad och Linköping. Överenskommelse har tecknats om förvärv av kvarteret Blåklockan i Karlstad med dellikvid i form av fyra mindre fastigheter i staden. I Linköping förvärvas kvarteret Beridaren 11-12 och som dellikvid lämnas fyra mindre fastigheter. Köpeskilling netto för de två bytesaffärerna uppgår till 51 Mkr. Driftöverskott för erhållna fastigheter uppgår till 5 Mkr och för lämnade fastigheter till 2 Mkr.

NorrTornet har sålt samtliga sina 11 kvarvarande fastigheter i Östersund, Åre och Sundsvall. Uthyrbar yta uppgår till 10.000 kvm. Försäljningssumman uppgår totalt till 49 Mkr.

Reavinsten för dessa transaktioner uppgår totalt till 12 Mkr.

 

NCC säljer hotell i Lund för 101 Mkr

(981030) NCC Fastigheter har träffat ett optionsavtal med Pandox Hotellfastigheter om försäljning av hotellfastigheten Provobis Star Hotel i Lund för 101 Mkr. När optionen utnyttjas kommer Pandox Hotellfastigheter att tillträda fastigheten i januari 1999 och affären ger ett positivt resultat för NCC på ca 13 Mkr.

 

JM byter fastigheter med Mandamus

(981009) JM byter med och säljer fastigheter till Mandamus. Fastigheternas marknadsvärden uppgår till ca 75 Mkr.

JM erhåller en kontorsfastighet på Skeppsbron i Stockholm, ett bostadsområde i Danderyd samt en planlagd tomt för bostadsproduktion i Lund. Mandamus får i utbyte en bostadsfastighet i Trelleborg samt en kontors/butiksfastighet i Trollhättan. Samtidigt köper Mandamus ytterligare en bostadsfastighet i Trelleborg.

 

Balder expanderar och koncentrerar

(981007) Fastighets AB Balder har förvärvat fastigheten Smedsbacken 27 vid Värtavägen i Stockholm för 105 Mkr. Fastigheten omfattar ca 7.000 kvm samt garage och är i stort sett fullt uthyrd.

Under 3:e kvartalet 1998 har även fem fastigheter i Burträsk, Tierp, Vimmerby, Huddinge och Bromma sålts för 14 Mkr, vilket motsvarar bokfört värde.

 

Tornet säljer fastigheter i utlandet

(981006) Tornet har tecknat ett avtal med Chelsfield Plc om försäljning av samtliga Tornetkoncernens fastigheter i England. Avtalet är villkorat och köpeskillingen som uppgår till ca 1.059 Mkr förfaller till betalning senast 990114. Chelsfield har erlagt handpenning. För att möjliggöra en försäljning har Tornets dotterbolag MälarTornet förvärvat samtliga aktier i det tidigare delägda bolaget West Cross Center AB som i sin tur äger fastigheten West Cross Centre i Brentford utanför London.

Bolagen Caligula SA och Livinia SA med hotellfastigheterna New Yorker i Bryssel har avyttrats. I Bryssel har ytterligare en fastighet, Rue Souverraine, sålts. I Tyskland har fastigheten Inselstrasse i Werdohl sålts. Totalt försäljningspris för dessa fastigheter uppgår till ca 75 Mkr.

Preliminära överenskommelser har tecknats och handpenning erlagts avseende försäljningar av bolagen Burbank BV samt SIFAB Properties BV och tillhörande fastigheterna Polakweg och Nieuwe Duinweg i Haag. Efter dessa försäljningar äger Tornet inte längre några fastigheter i Nederländerna. Preliminära överenskommelser om försäljning har även tecknats för fastigheterna Haseler Weg i Oldenburg och Les Mardelles i Paris.

 

Wihlborgs avyttrar i Malmö

(981006) I Malmö har Wihlborgs sålt 3 bostadsfastigheter med en sammanlagd yta av 4.500 kvm. Köpeskillingen är 16 Mkr och köpare JYMA Förvaltnings AB. Till JEDOC Skyddsteknik AB har bolaget sålt en bostadsfastighet på 1.800 kvm för 7,5 Mkr.

Tillträdesdag i båda fallen är 1 nov 1998.

 

Realias övertagande av Columnas fastigheter klar

(981001) Realias övertagande av Columnas svenska fastigheter samt Blockfields fastigheter i Stockholm är nu helt klart och tillträde har skett per den 30 september 1998. Affären omfattar sammanlagt 45 fastigheter om 292.000 kvm. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Malmö, Lund och Helsingborgsområdet.

 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp