[an error occurred while processing this directive]

 

Diligentia gör miljardaffär med Telia

(980630) Diligentia har förvärvat kvarteret Jericho 34 av Teliakoncernen för 1,25 Mdr. Affären innebär att Diligentia ökar sina kommersiella ytor med 54.000 kvm i bästa läge i centrala Stockholm.

 

Columna expanderar i Skåne

(980626) Columna Fastigheter AB har förvärvat fastigheterna Lund, Klostergården 2:6, 2:9 och 2:14 (även kallat S:t Lars-området), samt aktierna i Ideon Industripark AB av Malmöhus landsting. Beståndet omfattar ca 84 000 kvm uthyrningsbar yta. Det koncernmässiga förvärvsvärdet uppgår till ca 280 Mkr.

S:t Lars-området, som omfattar totalt ca 1 miljon kvm mark i bebyggd parkmiljö med stora miljö- och kulturvärden, ligger intill Lunds stadskärna. Fastigheterna inrymmer för närvarande allt från företag, skola, lokaler för vård och omsorg till bostäder. Dessutom finns goda exploateringsmöjligheter.

Köpet finansieras genom upplåning och eget kapital

 

Tornet gör nya försäljningar

(980625) Tornets dotterbolag EuroTower har sålt bolaget Oranje Staete B.V. som äger fastigheten Kingsway 22 i London. Köpeskillingen uppgår till GBP 32,6 miljoner. Fastigheten innehåller 8.315 kvm kontor samt en teater om 1.115 kvm och är fullt uthyrd.

Norrtornet har sålt tre fastigheter i Norberg och en i Fagersta. SkansTornet har avyttrat samtliga sex fastigheter i Växjö och en i Klippan. Malmstaden har sålt samtliga fastigheter i Götene samt fem i Falköping. MälarTornet har bl a avyttrat sina två fastigheter i Slaa.

Under 1998 har Tornet hittills avyttrat totalt 65 fastigheter till en köpeskilling om totalt ca 1.000 Mkr. Totalt har fastigheter avyttrats med en reavinst nära 100 Mkr. Tornet har i och med dessa försäljningar lämnat 16 kommuner i Sverige. Avyttringar är ett steg i Tornets strategi att koncentrera fastighetsinnehavet till prioriterade orter. Koncernen soliditet har stärkts genom utförda fastighetsförsäljningaroch beräknas nu uppgå till ca 27%.

 

Castellum köper fastigheter via dotterbolag

(980624) Fastighetsbolaget Catellum förvärvar 12 fastigheter i Göteborg (gm Eklandia Fastighets AB), Jönköping (gm Fastighets AB Corallen) och Uppsala (gm Aspholmen Fastigheter AB) för sammanlagt ca 80 Mkr. Vidare påbörjas ett ny- och ombyggnadsprojekt i Malmö av dotterbolaget Fastighets AB Briggen. Castellum har dessutom avyttrat en fastighet i Ljungby för 31 Mkr med en realisationsvinst om 3 Mkr.

Samtliga ovan nämnda affärer, med undantag för en i Göteborg, ger omedelbart från tillträdet alternativt färdigställandet positivt resultat efter full räntebelastning och avskrivningar.

 

Columna gör förvärv i Malmö

(980623) Columna Fastigheter AB har förvärvat fastigheten Byrådirektören 4 i Malmö kommun av HSB Sundsfastigheter AB. Fastigheten omfattar ca 16 000 kvm och innehåller bl.a. bostäder, förskola, restaurang och en vårdcentral. Köpeskillingen uppgår till 164 Mkr. Affären finansieras delvis av en apportemission, enligt bolagsstämmans bemyndigande, om ca 39,5 miljoner B-aktier.

Genom förvärvet ökar Columna Fastigheter sitt direktägda svenska bestånd med ca 9%, från ca 190 000 kvm till ca 206 000 kvm. Fastigheten ger en direktavkastning om ca 11% på nuvarande intäkter.

 

Wallenstam köper i Göteborg

(980623) Wallenstam köper det s k Turitz-huset i Göteborg för 42,5 Mkr av SPP. Fastigheten är på ca 26.100 kvm, varav större delen utgör kontor och en mindre andel är lager. Drygt 80% av fastigheten är outhyrd. Wallenstam tillträder den 17 aug 1998.

 

Skanska säljer fastighet i Tyskland

(980618) Skanska har sålt hotellfastigheten Holiday Inn Crowne Plaza i Bremen till en köpeskilling om ca 165 Mkr. Försäljningen av den drygt 10.000 m2 stora fastigheten medför en försäljningsvinst på ca 80 Mkr.

 

JM förvärvar fastighet för bostadsbyggande för 575 Mkr

(980617) JM har förvärvat Sjövik 5 i Årstadal i södra Stockholm från Sjövik Projekt AB, ett helägt dotterbolag till Vin & Sprit AB. Köpeskillingen är 575 Mkr. JM har sedan tidigare förvärvat två anslutande fastigheter. Sjöviksområdet beräknas färdigbyggt att inrymma ca 1.500 bostäder.

Totalt innehåller JMs projektportfölj nu drygt 16.000 bostäder.

 

Diligentia säljer av fastigheter i Västsverige

(980608) Diligentia har sålt fastighetern i Lysekil och Uddevalla för 166,5 Mkr. Köparen är en norsk ägargruppering ledd av Conceptor AS, som tillträder fastigheterna den 1 juli 1998. Affären omfattar samtliga Diligentia fastigheter i Lysekil och Uddevalla med undantag av en industrifastighet.

De avyttrade fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 36.500 kvm i sammanlagt 14 fastigheter. Ytan fördelar sig på 14.000 kvm bostäder, 9.800 kvm kontor, 8.200 kvm butiksyta och 4.500 kvm lager och industriyta. Affären ger ett resultat på 11,5 Mkr över bokfört värde.

 

Columna köper förortscentrum utanför Stockholm

(980608) Columna Fastigheter AB har förvärvat fastigheten Brandbergens Centrum i Haninge kommun av HSB Stockholm. Fastigheten omfattar ca 15 000 kvm och består av ett köpcentrum som inehåller butiker och kontor.Köpeskillingen uppgår till ca 46,5 Mkr.

Genom förvärvet ökar Columna Fastigheter sitt direktägda svenska bestånd med ca 9%, från ca 174 000 kvm till ca 190 000 kvm.

 

JM förvärvar sjukhusområde för att bygga bostäder

(980603) JM har förvärvat Långbro sjukhusområde i Älvsjö söder om Stockholm från Locum AB. Köpeskillingen är 255 Mkr. I förvärvet ingår även bl a Karlberga sjukhus i Södertälje. Långbro-området avses successivt utvecklas till ett bostadsoområde som även kommer att inrymma kontor samt andra lokaler. Totalt beräknas området komma att innehålla minst 600 bostäder.

 

Wihlborgs och Hufvudstaden i ny fastighetsaffär

(980519) För en köpeskilling på 560 Mkr har Hufvudstaden av Wihlborgs förvärvat fastigheten Stora Katrineberg 16 i Liljeholmen strax utanför Stockholm. Den uthyrbara arean uppgår till 54.000 m2, varav 32.000 m2 utgörs av kontor. Detta ger ett kvadratmeterpris för överlåtelsen på 10.400 kr/m2.

Fastigheten, vilken ingick i det bestånd som Wihlborgs erhöll vid förvärvet av Klövern, innehas med tomträtt och är byggd i etapper mellan 1984 och 1992. Utgående hyra uppgår till 52,7 Mkr inkl fastighetsskattetillägg. Någon realisationsvinst uppstår inte för Wihlborgs del, men bolaget frigör 250 Mkr i likviditet. Hufvudstaden tillträder fastigheten den 1 juli 1998.

 

Skanska säljer köpcentra

(980518) Skanska har sålt tre mindre köpcentra i norra Stor-Stockholm, bl a Viksjö Centrum i Järfälla, till ett sammanlagt värde av 130 Mkr. Försäljningen medför en försäljningsvinst på 107 Mkr. Fastigheterna som har en total yta på 17.000 kvm har sålts till Spikero Förvaltnings AB.

 

JM förvärvar fastighet i Stockholms city för 360 Mkr

(980514) JM har från Stenvalvet förvärvat fastigheten Pennfäktaren 10 vid Vasagatan i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 360 Mkr. Fastigheten är granne med JMs fastighet Kortbyrån (Vasahuset) och ligger i direkt anslutning till Arlanda Express' blivande ändstation.

Fastigheten som byggdes av JM 1977 omfattar cirka 15.000 kvm, i huvudsak kontorsytor. För nävarande är den uthyrd till Stockholm-polisen som kommer att flytta till andra lokaler nästa år. JM avser att genomföra en genomgripande renovering av fastigheten till modern standard.

 

Wihlborgs fortsätter expansionen i Malmö-området

(980429) Wihlborgs har förvärvat en kontorsfastighet på 9.350 kvm i Lautrup-parken, Ballerup. Köpeskillingen är på 95,3 milj DKR. Fastigheten är fulllt uthyrd.

 

JM förvärvar Electrolux-området på Lilla Essingen

(980428) JM genomför fastighetsbyten med Skandia. JM förvärvar Electrolux-området på Lilla Essingen, och på Lidingö del av AGAs område samt del av Bergsätra. Samtidigt överlåter JM förvaltningsfastigheter i Stockholm, Solna och Uppsala.

Tillträden sker i slutet av 1998 och överlåtelserna är värda totalt 356 Mkr. På fastigheterna skall byggas både bostäder och lokaler.

 

Realia köper fastigheter av NCC

(980317) Realia Fastighets AB förvärvar sammanlagt 11 fastigheter av NCC Fastigheter AB för 242 Mkr. De sammanlagda ytorna uppgår till drygt 38.000 m2. Fastigheterna är i huvudsak belägna i följande områden: 24.500 m2 i Stockholmsregionen, 9.800 m2 i Gävle och 3.900 m2 i Hofors och Söderhamn. Hyresintäkterna beräknas brutto uppgå till ca 29,2 Mkr.

Överlåtelsen finansieras dels genom en apportemission, dels genom nyupplåning. Tillträde sker den 1 april.

 

Wihlborgs försäljning av Holland-beståndet klart

(980224) Wihlborgs har nu slutfört de förhandlingar som påbörjades av Klövern Fastigheter AB hösten 1997 angående försäljning av det holländska fastighetsbeståndet. Totalt avses 11 fastigheter om 85.000 m2.

Affären får ingen påverkan på koncernresultatet, men frigör 130 Mkr i likviditet. Soliditeten påverkas positivt med 1 procent.

 

Hufvudstaden köper fastighet i Liljeholmen

(980224) Hufvudstaden har förvärvat fastigheten Stubinen 2 i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 113 Mkr, dvs 5.700 per m2. Fastigheten innehas med tomträtt och ligger vid Liljeholmsplan, i direkt anslutning till bl a tunnelbana. Den uthyrbara ytan på 19.717 m2 består i huvudsak av kontor. Utgående hyra uppgår till 17 Mkr. Tillträde sker 1 april 1998.

 

Storheden förvärvar kontorsfastighet i Stockholm

(980219) Fastighets AB Storheden har förvärvat fastigheten Granen 21, nuvarande Tjeckiska Ambassaden, på Östermalm i Stockholm. Total uthyrbar yta uppgår till 8.400 m2. Storheden har för avsikt att bygga om fastigheten till kontorslokaler och bostäder.

 

Skanska säljer i Göteborg

(980217) Skanska har sålt två större fastigheter i centrala Göteborg för 470 Mkr med en reavinst på 420 Mkr. Överlåtelsen gäller affärshuset Kompassen och kvarteret Perukmakaren. Fastigheterna innehåller 8.400 m2 butiker, 2.800 m2 kontor, ett träningscenter på 2.500 m2, 530 parkeringsplatser samt lagerlokaler.

 

Hufvudstaden säljer bostadsfastigheter

(980206) Hufvudstadens kommer som ett led i sin affärsidé, att focusera på kommersiella fastigheter, att sälja två bostadsfastigheter i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till totalt 146 Mkr och innebär att Hufvudstaden inte längre har några renodlade bostadsfastigheter i sitt bestånd.

 

Tornet säljer och förvärvar, lämnar Spanien

(980203) Tornet har avyttrat fastigheten Geminis, belägen i Barcelona i Spanien. Köpeskillingen uppgår till 61 Mkr. Tillträde sker retroaktivt per 1998-01-01. Försäljningen av Geminis innebär att Tornet nu har lämnat Spanien.

Malmstaden har tecknat köpeavtal (med förbehåll) med Länsförsäkringar Skaraborg för fem centralt belägna fastigheter i Skövde. Fastigheterna innehåller 20 % bostäder, 30 % kontor och 50 % butiker, restauranger och övriga ytor. Köpeskillingen uppgår till 84 Mkr och direktavkastningen beräknas till ca 9 %.

Ett intentionsavtal har tecknats rörande förvärv av Lärostaden Fastighets AB. Lärostaden äger sex centralt belägna fastigheter i Uppsala med en total utyrbar area om ca 15.000 kvm.

Malmstaden har sålt en saneringsfastighet i Linköping på 4.300 kvm för 11 Mkr. NorrTornet har sålt fastigheten Krögaren 1 i Rimbo (Rimbo Leisure Center). Köpeskillingen uppgår till 37 Mkr inkl. inventarier.

 

Skanska minskar sitt fastighetsägande i Sverige och USA

(980116) Skanska har runt årsskiftet sålt svenska fastigheter till ett värde av 366 Mkr, vilket ger en reavinst på 178 Mkr. Fastigheterna som har en total yta om 31.000 kvm är huvudsakligen belägna i Stockholms- och Göteborgs-trakten.

Tillsammans med den strax före jul meddelande försäljningen av återstående förvaltningsfastigheter i USA har Skanska under den senaste månaden sålt fastigheter till ett värde av 700 Mkr, vilket ger en reavinst på 313 Mkr. Den sammanlagda ytan på den försålda fastigheterna är 75.000 kvm.

 

LjungbergGruppen säljer fastighet

(980116) LjungbergGruppen har träffat avtal om försäljning av en fastighet i Stockholms innerstad för 86 Mkr. Fastigheten har en yta på 6.000 m2 och innehåller bostäder och lokaler. Köpare är Keops Förvaltnings AB , ett helägt dotterbolag till Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF).

 

Affärscentrat Kompassen nu helägt av Storheden

(980116) För 30 Mkr förvärvar Fastighets AB Storheden resterande 50% av fastigheten Kitteln i Örebro, och blir därigenom ensam ägare. Fastighetens uthyrbara yta uppgår till 12.000 kvm.

 

Diligentia säljer till det med Prifast gemensamma bolaget

(980115) Diligentia har i slutet av 1997 sålt 12 hotellfastigheter inkl. inventarier till det med PriFast samägda nybildade hotellfastighetsbolaget för 814 Mkr. Diligentias andel i bolaget uppgår till 44%. När detta är börsnoterat avser Diligentia att sälja sina andelar i bolaget.

Enligt CNN kommer det nya bolaget att heta Capona.

 

Storheden köper i Eskilstuna

(980115) Fastighets AB Storheden har förvärvat en centralt belägen fastighet på 4.333 kvm i Eskilstuna för 6,5 Mkr. Samtidigt säljer man 4 mindre fastigheter på totalt 3.900 kvm i Norrköping.

 

Wallenstam säljer forskarbostäder

(980113) Lennart Wallenstam Byggnads AB har sålt två bostadsfastigheter i Göteborg på totalt 2.200 kvm till en stiftelse som kontrolleras av Göteborgs Universitet. Köpeskillingen uppgår till 43 Mkr.

 

Castellum och dess dotterbolag gör ett flertal affärer

(980102) Castellum säljer samtliga sina bostadsfastigheter i Malmö för totalt 281 Mkr. I Göteborg har avyttrats fem bostadsfastigheter för totalt 27 Mkr. Dessutom har Castellum förvärvat två kommersiella fastigheter i Uppsala och Enköping samt två lager- och industrifastigheter i Sigtuna för sammanlagt 52 Mkr.

Genom sitt lokala fastighetsbolag i Skåne, Fastighets AB Briggen, säljer Castellum, med tillträde den 1 april 1998, bolagets samtliga 28 bostadsfastigheter (585 bostadslägenheter) i Malmö på 47.000 kvm för 281 Mkr.

Eklandia Fastighets AB i Göteborg sålde under dec 1997 fem bostadsfastigheter på 4.800 kvm för totalt 28 Mkr.

Aspholmen Fastigheter AB i Örebro förvärvar för 33 Mkr en kommersiell fastighet om drygt 9.300 kvm i Fyrislunds arbetsområde i södra Uppsala, där bolaget tidigare äger flera fastigheter. Vidare köper bolaget i en affär, dels en kontors- och butiksfastighet om ca 2.800 kvm i centrala Enköping, dels två lager- och industrifastigheter om totalt ca 2.700 kvm i Märsta i Sigtuna för 19 Mkr.

 

Tornet säljer bl a hotellfastigheter

(980102) Tornet säljer 9 hotellfastigheter samt hotelloperatörsbolag till Pandox för 192 Mkr. Avtalet är förbihållet att Pandox nyemission fullföljs. De aktuella fastigheterna är belägna i Kristianstad, Karlshamn, Kalmar, Linköping, Karlstad, Askersund, Uppsala, Sandviken och Boden.

Avtal har träffats mellan NorrTornet och Uppsala Industrihus om byte av fastigheter. NorrTornet avyttrar 8 fastigheter i Uppsala. I utbyte erhålls en fastighet i centrala Uppsala. Bytet innebär en nettoinvestering på 66 Mkr för NorrTornet.

SkansTornet har avyttrat 21 fastigheter i Kalmar, Borgholm och Nybro för 56 Mkr. SkansTornet har även avyttrat 11 fastigheetr i Markaryd och Skurp för 6 Mkr samt 4 fastigheter i Borås för 14 Mkr.

Malmstaden har avyttrat fastigheter i Flen och Mariestad för totalt 19 Mkr.

Fastighetern Rijswijkstraat i Amsterdam har avyttrats för 11,2 milj NLG. Fastigheten Tec Park, belägen i Ismaning i yskland har avyttrat för 19,3 DEM.

Utöver ovanstående har 21 fastigheter med ett bokfört värde om ca 73 Mkr avyttrats sedan 9-månadsrapporten lämnades. Genom försäljningar utförda under 1997 lämnar Tornet mer än 30 kommuner.

 Se vidare förteckning över Börsnoterade fastighets- och byggbolag resp sidan med sammanfattningar över dessa företags bokslut.. Mer info kan även finnas i Aktier och aktiehandel.©
Constellator 1997-2001

Click Here!

Upp