L E Lundbergföretagen AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 981231 (971231)
Intäkter/Nettoomsättning (fastigheter + investment) - (-)
Driftnetto, fastigheter (inkl underhåll) - (-)
Rörelseresultat, fastigheter (efter avskrvningar) - (-)
Rörelseresultat (fastigheter + investment) - (-)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader - (-)
Årets resultat (efter bolagsskatt) - (-)
BALANSRÄKNING (MKR) 981231 (971231)
Balansomslutning - (-)
Förvaltningsfastigheter, Sverige+utland - (-)
- -
Tax.värde, totalt Sverige - (-)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 981231 (971231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar - (-)
Nettoinvesteringar - (-)
Kassaflöde efter investeringar - (-)
Förändring kassa och bank - (-)
NYCKELTAL (%) 981231 (971231)
Räntabilitet på totalt kapital - (-)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet - (-)
 
 
FASTIGHETSDATA 981231 (971231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) -
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) -
Ekonomisk uthyrningsgrad (%) -
Belåningsgrad -
FÖRDELNING I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE)
Bostäder - / -
Kontor - / -
Butiker - / -
Övrigt - / -
.
VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 1999
-


© Constellator 1997-2003