Mandamus Fastigheter AB


RESULTATRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Intäkter/Nettoomsättning 794 (547)
Driftnetto (inkl underhåll) 398 (249)
Bruttoresultat (efter avskrivningar) 351 (219)
Rörelseresultat (efter central adm, fast.köp/förs mm) 472 (207)
Resultat efter fin. intäkter/kostnader 288 (103)
Årets resultat (efter bolagsskatt) 201 (76)
BALANSRÄKNING (MKR) 991231 (981231)
Balansomslutning 5.556 (5.040)
Fastigheter, Sverige 5.425 (4.555)
Fastigheter, utland 8 (371)
Tax.värde, totalt Sverige 4.066 (3.247)
FINANSIERINGSANALYS (MKR) 991231 (981231)
Kassaflöde före förändr. av rörelsekap/investeringar 126 (128)
Nettoinvesteringar -374 (-1.885)
Kassaflöde efter investeringar -63 (-1.718)
Förändring kassa och bank -109 (-1.590)
NYCKELTAL (%) 991231 (981231)
Räntabilitet på totalt kapital 9,3 (5,8)
Räntabilitet på sysselsatt kapital - (-)
Redovisad soliditet 25,4 (25,0)
 
 
FASTIGHETSDATA 991231 (981231)
Uthyrbara area, Sverige (tkvm) 1.254
Uthyrbara area, utlandet (tkvm) 6
Ekonomisk uthyrningsgrad, totalt (%) 95,5 (93,7)
Belåningsgrad 65 (71)
FÖRDELN. I % PER HUVUDSAKLIGT ANVÄNDNINGSOMRÅDE (YTA / VÄRDE) 
Bostäder - / 81
Kontor/butiker/hotell - / 15
Industri/lager/ - / 4
.

.

VDs KOMMENTAR - UTSIKTER INFÖR 2000
-


© Constellator 1997-2003